Ośrodek Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. Waleriana Pańki Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

Współpraca z trenerami 

Szanowni Państwo,

Poszukujemy trenerów do prowadzenia szkoleń na terenie woj. śląskiego, dolnośląskiego i wielkopolskiego w zakresie: Przeciwdziałania przemocy w rodzinie, Pieczy zastępczej, Superwizora.
 • wymagane wykształcenie: ukończone studia wyższe na jednym z kierunków: prawo, pedagogika, pedagogika specjalna, pedagogika opiekuńczo – wychowawcza, resocjalizacja, praca socjalna, psychologia, politologia, politologia i nauki społecznej, socjologia, polityka społeczna, nauki o rodzinie.
 • wymagane doświadczenie: co najmniej 5 letnie doświadczenie w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie, osoby z uprawnieniami superwizora w zakresie przeciwdziałania przemocy rodzinie wydany przez Instytut Psychologii Zdrowia PTP. Co najmniej trzyletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń, warsztatów lub innych form edukacyjnych z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.
 • dodatkowe wymagania: Posiadanie fachowej i praktycznej wiedzy z zakresu udzielania wsparcia rodzinom z dziećmi, pracy z rodziną w tym z rodziną wieloproblemową, pracy z osobami doznającymi przemocy, uzależnionymi oraz ich rodzinami, pracy na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz profilaktyki uzależnień, posiadanie specjalistycznych szkoleń w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Osoby zainteresowane prosimy o przysłanie: CV, dokumentów potwierdzających wykształcenie, certyfikatów oraz wykazu przeprowadzonych szkoleń na: adres renata.bak@oskt.pl.

INFORMACJA dotycząca przetwarzania danych osobowych kandydata na trenera
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) (Dz. Urz. UE L119/1) informujemy, że:
 1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej z siedzibą w Warszawie, ul. Żurawia 43, 00-680 Warszawa,, kontakt mailowy pod adresem: sekretariat@frdl.org.pl
 2. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z RODO w celu: przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na stanowisko: trenera do prowadzenia szkoleń na terenie woj. śląskiego, dolnośląskiego i wielkopolskiego w zakresie: Przeciwdziałania przemocy w rodzinie, Pieczy zastępczej, Superwizora, woparciu o zgodę na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, w zakresie niewymienionym w art. 221 § 1 Kodeksu pracy, ani innych przepisach szczególnych znajdujących zastosowanie zgodnie z art. 221 § 4 Kodeksu pracy, a także w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w celu wykonania umowy o pracę, art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w zakresie wskazanym w art. 221 § 1 Kodeksu pracy oraz w zakresie, w jakim przewidują to przepisy szczególne, zgodnie z art. 221 § 4 Kodeksu pracy,
 3. Odbiorcami danych osobowych będą osoby upoważnione przez Administratora oraz podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu Administratora. 
 4. Dane osobowe wskazane w pkt 2 a) powyżej będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacji na wskazane stanowisko, bądź do czasu wycofania zgody na przetwarzanie w tym celu, w zakresie, w jakim przetwarzane są one na podstawie zgody, a dane osobowe wskazane w pkt 2 b) powyżej będą przetwarzane  do czasu wycofania zgody na przetwarzanie w tym celu.
 5. Przysługuje prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych.
 6. Przysługuje prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w każdym czasie poprzez przesłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres mailowy: biuro@okst.pl.
 7. Na działania Administratora przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 8. Podanie danych osobowych, w zakresie wskazanym w art. 221 § 1 Kodeksu pracy oraz w zakresie, w jakim przewidują to przepisy szczególne, zgodnie z art. 221 § 4 Kodeksu pracy jest niezbędne w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, a ich niepodanie uniemożliwi należyte przeprowadzenie procesu rekrutacyjnego.
 9. Podanie danych osobowych w zakresie niewymienionym w art. 221 § 1 Kodeksu pracy, ani innych przepisach szczególnych znajdujących zastosowanie zgodnie z art. 221 § 4 Kodeksu pracy oraz danych osobowych, jest dobrowolne i nie jest wymogiem ustawowym, umownym ani warunkiem zawarcia umowy.
 10. Nie będą podejmowanie czynności polegające na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych przeze mnie w trakcie procesu rekrutacji i niewymienionych w art. 221 § 1 Kodeksu pracy, ani innych przepisach szczególnych znajdujących zastosowanie zgodnie z art. 221 § 4 Kodeksu pracy, w celu przeprowadzenia rekrutacji przez Administratora - Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej z siedzibą w Warszawie, ul. Żurawia 43, 00-680 Warszawa”. 
 
Osoba do kontaktu:
Renata Bąk
Koordynator ds. szkoleń
Tel. 32 206 98 43 wew. 24
t. kom. 606894320
e-mail: renata.bak@okst.pl