Ośrodek Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. Waleriana Pańki Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

ON-LINE. Zadania gmin związane z obsługą centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej (CEIDG) z zastosowaniem przepisów ustaw z 6 marca 2018 roku

Miejsce OKST Katowice
Termin 30 czerwca 2020
Czas trwania 10:00 - 14:00
Cena 240,00 zł
TERMIN POTWIERDZONY. Szkolenie on-line. Ilość miejsc ograniczona!

Program

 1. Ogólne zasady dokonywania wpisu w CEIDG:
  1. dane ewidencyjne i dane informacyjne wpisu oraz terminy wprowadzenia do CEIDG zmian tych danych,
  2. działalność podlegająca i niepodlegająca wpisowi do CEIDG,
  3. możliwość wykonywania działalności bez konieczności jej rejestracji,
  4. osoby podlegające rejestracji w CEIDG,
  5. rejestracja w CEIDG cudzoziemców - dokumenty potwierdzające ich status w Polsce, w oparciu o ustawę o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  6. ulga na start, mały ZUS,
  7. pomoc państwa dla przedsiębiorców w okresie epidemii COVID-19.
 2. Wpis i zmiana wpisu na podstawie wniosku przedsiębiorcy:
  1. rejestracja na podstawie wniosku CEIDG-1 złożonego w urzędzie gminy, w tym wniosku roboczego wypełnionego online,
  2. potwierdzenie przyjęcia wniosku; wzywanie do uzupełniania braków formalnych,
  3. składanie wniosku przez pełnomocnika przedsiębiorcy; zasady udzielania pełnomocnictwa i prokury oraz uwidaczniania danych pełnomocnika i prokurenta osoby fizycznej w CEIDG,
  4. zasady zawieszenia i wznowienia działalności,
  5. zaprzestanie prowadzenia działalności; informacja o niepodjęciu działalności,
  6. dokonywanie sprostowań wpisów przez gminy,
  7. wykreślanie wpisów z urzędu, wykreślenie wpisu z powodu braku tytułu prawnego do miejsca wykonywania działalności gospodarczej; wykreślenie wpisu przed planowaną datą rozpoczęcia działalności,
  8. możliwość dokonywania zmian w wykreślonych wpisach.
 3. Publikacja w CEIDG informacji o działalności rzemieślniczej - obowiązki Izb Rzemieślniczych.
 4. Możliwość dołączania do wniosku CEIDG-1 formularzy ZUS do zgłoszenia przedsiębiorcy i członków jego rodziny oraz zatrudnionych pracowników (i członków jego rodziny).
 5. Forma udostępniania danych o przedsiębiorcach zarejestrowanych w CEIDG. Zasady udzielania informacji z dotychczasowych ewidencji gminnych.
 6. Możliwość kontynuowania działalności gospodarczej po śmierci osoby fizycznej w oparciu o przepisy ustawy z 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i innych ułatwieniach związanych z sukcesją przedsiębiorstw (Dz. U. poz. 1629, ze zm.):
  1. termin i zasady powołania zarządcy sukcesyjnego za życia przedsiębiorcy i po jego śmierci,
  2. kto może zostać powołany na zarządcę sukcesyjnego,
  3. zasady zgłoszenia do CEIDG powołanego zarządcy sukcesyjnego,
  4. uprawnienia zarządcy sukcesyjnego i okres trwania zarządu sukcesyjnego,
  5. wykonywanie przez zarządcę sukcesyjnego uprawnień wynikających z zezwoleń, koncesji i wpisów do rejestrów działalności regulowanej,
  6. termin wykreślenia z CEIDG wpisu zmarłego przedsiębiorcy,
  7. wykreślenie z CEIDG informacji o wygaszonych zezwoleniach, koncesjach i wpisach do rejestrów działalności regulowanej, którymi posługiwał się zmarły przedsiębiorca,
  8. przeniesienie praw wynikających z zezwolenia (koncesji) na nabywcę przedsiębiorstwa, który nabył je na podstawie umowy od przedsiębiorcy wpisanego do CEIDG (w tym wspólników spółki cywilnej) – forma i warunki konieczne dokonania takiej czynności,
  9. śmierć małżonka przedsiębiorcy wpisanego do CEIDG; możliwość powołania tymczasowego przedstawiciela do zarządzania spadkiem; zasady powołania i odwołania, przekazywanie informacji do CEIDG oraz zakres działania tymczasowego przedstawiciela.

Jeżeli przed terminem planowanego szkolenia pojawią się informacje o nowych uregulowaniach związanych z tematem szkolenia, zostaną one przedstawione w trakcie szkolenia.
rozwiń pełny program

Cele szkolenia

Omówienie problemów związanych z przyjmowaniem wniosków CEIDG-1 i pogłębienie wiedzy pracowników w tym zakresie oraz zwrócenie uwagi na najważniejsze rozwiązania pomocowe skierowane do przedsiębiorców w okresie epidemii.

Na spotkaniu zostaną omówione:
 • Zadania gmin związane z obsługą Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) z zastosowaniem przepisów ustaw z 6 marca 2018 r.:
 • o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy,
 • Prawo przedsiębiorców,
 • ustawy o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • Regulacji wynikających z ustawy z 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i innych ułatwieniach związanych z sukcesją przedsiębiorstw, tarczy antykryzysowej (pomocy dla przedsiębiorców).
 • Zasad obowiązujących od 2020 roku, na podstawie ustawy z 31 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych.

Szkolenie skierowane do

Pracownicy urzędów gmin zajmujący się przyjmowaniem, rejestracja i obsługą wniosków CEIDG-1.

Informacje o wykładowcy

Długoletni pracownik Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu. Wieloletni wykładowca specjalizujący się w zagadnieniach dotyczących zadań gmin związanych z rejestracją działalności gospodarczej osób fizycznych.

Kontakt z koordynatorem

Milena Dudek

koordynator ds. szkoleń
tel. 71 372 41 21
milena.dudek@okst.pl

Katarzyna Elsner

koordynator ds. administracyjnych
tel. 71 372 41 21; kom 722 152 180
katarzyna.elsner@okst.pl

Miejsce szkolenia

OKST Katowice
Katowice, kod 40-005
ul. Moniuszki 7

szkolenia@okst.pl
tel. 32 206 80 39, 32 206 98 43,
32 259 86 73, 32 253 84 09
      
fax. 32 206 98 43 wew. 22, 26

GPS: 
Szerokość: 50.26059430000001
Długość: 19.023892100000012

Najbliższe szkolenia

Kalendarz szkoleń

Lipiec 2020
zobacz wszystkie szkolenia

Opinie klientów

"Szkolenie dotyczyło planowania, organizacji oraz prowadzenia procesu konsultacji społecznych z mieskzańcami miasta [...]. Szkolenie zostało ocenione przez jego uczestników bardzo dobrze, spełniając w najwyższym stopniu ich oczekiwania i założone cele szkoleniowe. [...]. Realizacja zlecenia i wzajemna współpraca przebiegała prawidłowo. Usługa została wykonana z najwyższą starnanością, terminowo zgodnie z oczekiwaniami Zleceniodawcy i ustalonymi celami."

Urząd Miasta Poznań

Patryk Pawełczak - Zastępca Dyrektora Gabinetu Prezydenta
„Polecam i proszę o kolejne szkolenie z tym wykładowcą !”
 

Uczestnik szkolenia Naliczanie wynagrodzenia pracowniczego w samorządzie - 13 kwietnia 2017 r.

"Szkolenie (...) najlepsze, na jakim dotychczas u Was byłem."

Uczestnik szkolenia trening odporności psychicznej dla pracowników administracji publicznej

5 kwietnia 2017
Szkolenie "Zasady dofinansowania kosztów kształcenia pracowników młodocianych - pomoc de minimis" z Panią Iwoną Latowską z dnia 25 października 2017 r. było dobre. Pani prowadząca wykazała się dużym doświadczeniem i wiedzą. Materiały szkoleniowe były dobrze przygotowane. Pozdrawiam i dziękuję.
 

Dyrektor Gminnego Zespołu Usług Wspólnych w Suszcu - 25 października 2017

Zbigniew Łoza
Szkolenie "Zasady dofinansowania kosztów kształcenia pracowników młodocianych -pomoc de minimis" było profesjonalnie przeprowadzone. Polecam. Mocną stroną był merytorycznie przedstawiony zakres tematyczny.

Gmina Siewierz - 25 października 2017

Katarzyna Węcel-Ptaś
Ten kurs jest obowiązkowy dla wszystkich, którzy zaczynają swoją pracę w zamówieniach publicznych. Znacznie ułatwił wykonywanie moich zawodowych obowiązków. Wykładowca popisał się dużą wiedzą i doświadczeniem praktycznym. Na pewno skorzystam jeszcze ze szkoleń organizowanych w Ośrodku.

Miejska Biblioteka Publiczna im. Hugona Kołłątaja w Dąbrowie Górniczej - 19.09-31.10.2017

Uczestnik Kursu: Specjalista ds. zamówień publicznych