Ośrodek Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. Waleriana Pańki Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

ON-LINE. Instytucje kultury w 2020 roku. Kompendium wiedzy głównego księgowego. Problemy COVID-19

Miejsce OKST Katowice
Termin 1 lipca 2020
Czas trwania 10:00 - 14:00
Cena 240,00 zł
TERMIN POTWIERDZONY

Program

 1. Zasady rachunkowości, gospodarka finansowa i zakładowy plan kont - po nowelizacjach wprowadzonych od 1 stycznia 2019 r.:
  1. Ujęcie w świetle KSR 7 w księgach rachunkowych i sprawozdaniu:
   1. Zdarzeń mających miejsce po dniu bilansowym.
   2. Błędów z lat poprzednich.
   3. Zdarzeń dotyczących zamykanego roku po dniu sporządzenia i zatwierdzeniu sprawozdania.
  2. Prezentacja uproszczeń w rachunkowości a zasada istotności.
  3. Zachowanie porównywalności sprawozdań finansowych;
  4. Wiarygodność sprawozdań finansowych i obowiązek ich publikacji.
 2. Źródła finansowania działań kulturalnych w dobie kryzysu.
 3. Wprowadzenie do ksiąg rachunkowych wszystkich operacji gospodarczych i finansowych, w tym osiągniętych w roku przychodów i kosztów: przychody (w tym: dotacje podmiotowe, celowe, inwestycyjne), koszty (księgowanie w układzie rachunku zysków i strat) i fundusze w Instytucji Kultury – schematy księgowań z wyjaśnieniami:
  1. Przychody i koszty działalności operacyjnej.
  2. Pozostałe przychody i koszty operacyjne (w tym: kary, sponsoring, darowizny, zdarzenia losowe - COVID-19).
  3. Przychody i koszty finansowe.
  4. Wynik finansowy – przeksięgowanie sald na konto 860.
 4. Koszty według zadań, miejsc powstawania i ich rozliczenie (koszty bezpośrednie i koszty pośrednie działań kulturalnych - księgowanie w zespole „5”).
 5. Rozliczenia międzyokresowe przychodów i kosztów - zasady ujmowania operacji, zdarzenia na przełomie okresów i lat, rozliczania wg. prawa bilansowego i prawa podatkowego.
 6. Należności i zobowiązania oraz odsetki:
  1. Naliczanie odsetek od należności, zobowiązań i transakcji (obowiązek ustawowy) i ich odpisy aktualizacyjne (w tym - zmiany od 1.01.2020 r.)
  2. Aktualizacja należności - zasady dokonywania odpisów aktualizujących należności i ich ewidencja w księgach.
 7. Ewidencja księgowa materiałów, towarów, wydawnictw - oraz ich odpisy aktualizacyjne.
 8. Środki trwałe wysoko i nisko cenne, wartości niematerialne i prawne, środki trwałe w budowie (Inwestycje) - źródła ich finansowania oraz ujęcie i ich ewidencja do 10 tys. i powyżej 10 tys. (w tym: umorzenie i amortyzacja) - po zmianach.
 9. Wpływ kosztów stanowiących koszty uzyskania przychodów oraz NKUP na podatek dochodowy - ustalenie podstawy do opodatkowania podatkiem od osób prawnych.
 10. Zasady wypełniania CIT -8 i CIT- 8 /0 za 2019 r.
 11. Konsultacje w zakresie przedstawionych zagadnień.
rozwiń pełny program

Cele szkolenia

W sposób praktyczny wskazanie zmian w przepisach rachunkowych, podatkowych, finansowych wprowadzonych przez ustawodawcę i mających wpływ na działalność instytucji kultury. Obszerny materiał, który został dla Państwa przygotowany wyjaśnia wiele problemów, które budzą wątpliwości interpretacyjne i są przedmiotem kontroli oraz odpowiedzialności w zakresie naruszenia dyscypliny finansów publicznych. Jako dodatek, zostanie Państwu przekazana przygotowana wzorcowa dokumentacja (procedury, zarządzenia, instrukcje związane z przedstawionymi tematami) oraz wskazówki.

Adresaci szkolenia

Główni księgowi instytucji kultury, CUW oraz pracowników organów nadzorczych i kontrolnych.

Informacje o wykładowcy

Wykładowca wyższych uczelni, wieloletni praktyk administracji skarbowej w tym Naczelnik Urzędu Skarbowego, główna księgowa jednostek sektora finansów publicznych i spółek, autor kilkunastu pozycji książkowych, oraz kilkudziesięciu publikacji o tematyce rachunkowej, podatkowej, finansów publicznych. Prowadząca jest znanym i cenionym szkoleniowcem z zakresu tematyki podatkowej, finansów publicznych i rachunkowości, szkoląca zarówno pracowników jednostek organizacyjnych sektora finansów państwowych i samorządowych, również pracowników RIO, NIK, Ministerstw i innych ważnych Urzędów państwowych i samorządowych.

Kontakt z koordynatorem

Renata Bąk

koordynator ds. szkoleń
tel. 32 206 80 39 wew.24; kom. 606 894 320
renata.bak@okst.pl

Katarzyna Elsner

koordynator ds. administracyjnych
tel. 71 372 41 21; kom 722 152 180
katarzyna.elsner@okst.pl

Miejsce szkolenia

OKST Katowice
Katowice, kod 40-005
ul. Moniuszki 7

szkolenia@okst.pl
tel. 32 206 80 39, 32 206 98 43,
32 259 86 73, 32 253 84 09
      
fax. 32 206 98 43 wew. 22, 26

GPS: 
Szerokość: 50.26059430000001
Długość: 19.023892100000012

Najbliższe szkolenia

Kalendarz szkoleń

Lipiec 2020
zobacz wszystkie szkolenia

Opinie klientów

"Szkolenie dotyczyło planowania, organizacji oraz prowadzenia procesu konsultacji społecznych z mieskzańcami miasta [...]. Szkolenie zostało ocenione przez jego uczestników bardzo dobrze, spełniając w najwyższym stopniu ich oczekiwania i założone cele szkoleniowe. [...]. Realizacja zlecenia i wzajemna współpraca przebiegała prawidłowo. Usługa została wykonana z najwyższą starnanością, terminowo zgodnie z oczekiwaniami Zleceniodawcy i ustalonymi celami."

Urząd Miasta Poznań

Patryk Pawełczak - Zastępca Dyrektora Gabinetu Prezydenta
„Polecam i proszę o kolejne szkolenie z tym wykładowcą !”
 

Uczestnik szkolenia Naliczanie wynagrodzenia pracowniczego w samorządzie - 13 kwietnia 2017 r.

"Szkolenie (...) najlepsze, na jakim dotychczas u Was byłem."

Uczestnik szkolenia trening odporności psychicznej dla pracowników administracji publicznej

5 kwietnia 2017
Szkolenie "Zasady dofinansowania kosztów kształcenia pracowników młodocianych - pomoc de minimis" z Panią Iwoną Latowską z dnia 25 października 2017 r. było dobre. Pani prowadząca wykazała się dużym doświadczeniem i wiedzą. Materiały szkoleniowe były dobrze przygotowane. Pozdrawiam i dziękuję.
 

Dyrektor Gminnego Zespołu Usług Wspólnych w Suszcu - 25 października 2017

Zbigniew Łoza
Szkolenie "Zasady dofinansowania kosztów kształcenia pracowników młodocianych -pomoc de minimis" było profesjonalnie przeprowadzone. Polecam. Mocną stroną był merytorycznie przedstawiony zakres tematyczny.

Gmina Siewierz - 25 października 2017

Katarzyna Węcel-Ptaś
Ten kurs jest obowiązkowy dla wszystkich, którzy zaczynają swoją pracę w zamówieniach publicznych. Znacznie ułatwił wykonywanie moich zawodowych obowiązków. Wykładowca popisał się dużą wiedzą i doświadczeniem praktycznym. Na pewno skorzystam jeszcze ze szkoleń organizowanych w Ośrodku.

Miejska Biblioteka Publiczna im. Hugona Kołłątaja w Dąbrowie Górniczej - 19.09-31.10.2017

Uczestnik Kursu: Specjalista ds. zamówień publicznych