Ośrodek Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. Waleriana Pańki Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

ON-LINE. Egzekucja administracyjna podatków i niepodatkowych należności budżetowych w urzędach jst w dobie covid – 19. Jaki wpływ na egzekucję miały kolejne tarcze antykryzysowe?

Miejsce OKST Katowice
Termin 30 czerwca 2020
Czas trwania 10:00 - 14:00
Cena 240,00 zł
TERMIN POTWIERDZONY. Szkolenie on-line. Ilość miejsc ograniczona!

Program

1. Omówienie wybranych źródeł prawa i zasad postępowania egzekucyjnego:
a) Źródła prawa w administracyjnym postepowaniu egzekucyjnym,
b) Zasady ogólne postępowania egzekucyjnego w administracji,
c) Zakres przedmiotowy egzekucji administracyjnej,
d) Uczestnicy postępowania egzekucyjnego (zobowiązany, wierzyciel, podmioty na prawach strony, organ egzekucyjny).
2. Wierzyciel jako podmiot inicjujący postępowanie egzekucyjne – prawa i obowiązki wierzyciela:
a) Przepisy prawne regulujące prawa i obowiązki wierzyciela (m.in. ustawa o finansach publicznych, ustawa o postepowaniu egzekucyjnym w administracji, ordynacja podatkowa, przepisy merytoryczne dot. należności publicznoprawnych),
b) Obowiązek ustalania i dochodzenia należności publicznoprawnych (kontrolowanie terminowości wpłat, naliczanie odsetek),
c) Wymagalność publicznoprawnego świadczenia pieniężnego jako moment podjęcia działań o charakterze przedegzekucyjnym przez wierzyciela.
3. Działania przedegzekucyjne podejmowane przez wierzycieli należności z podlegających egzekucji administracyjnej:
a) Istotne zmiany przepisów dot. postepowania wierzycieli należności pieniężnych,
b) Działania informacyjne wierzyciela wobec zobowiązanego (formy, terminy, dokumentowanie, cel dokumentowania działań informacyjnych),
c) Wprowadzenie nowej instytucji – skierowanie przez wierzyciela do zobowiązanego wezwania o wyjawienie majątku,
d) Wystawianie upomnień na zaległości publicznoprawne (doręczenie upomnienia, terminy, kwoty – nowe obligatoryjne elementy upomnienia, czy upomnienie musi być podpisane?),
e) Obciążenie zobowiązanego kosztami upomnienia (np. zapłata zaległości po wysłaniu upomnienia ale przed jego doręczeniem),
f) Kiedy zobowiązany nie ma obowiązku zapłaty kosztów upomnienia?
g) Czy i na podstawie jakich przepisów koszty upomnienia można umorzyć?
h) Przedawnienie kosztów upomnienia - nowe zasady wynikające ze zmienionej ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
4. Wystawianie i kierowanie do egzekucji administracyjnej tytułu wykonawczego (termin wystawienia tytułu wykonawczego):
a) Omówienie aktualnego wzoru i prawidłowego wypełnienia tytułu wykonawczego (wybrane elementy, m.in. pouczenie dla małżonka zobowiązanego o prawie sprzeciwu w sprawie odpowiedzialności majątkiem wspólnym, forma przesłania do organu egzekucyjnego – elektroniczny tytuł wykonawczy),
b) Nowy rodzaj tytułu wykonawczego – Kolejny Tytuł wykonawczy ( elementy, postać i cel kolejnego TW),
c) Omówienie najczęściej występujących błędów w sporządzaniu tytułów wykonawczych,
d) Czy i kiedy wierzyciel powinien załączyć do przekazywanego tytułu wykonawczego informację dodatkową?
e) Wystawienie tytułu wykonawczego na małżonków (kiedy wystawić tytuł wykonawczy na małżonków, jak rozumieć domniemanie ustawowej współwłasności małżeńskiej w kontekście wystawienia upomnienia i tytułu wykonawczego),
f) Nowe obowiązki wierzyciela w zakresie stosowania środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu egzekucyjnym w administracji (czy wolno będzie wystawiać i przekazywać do egzekucji TW w postaci papierowej?).
5. Przebieg postępowania egzekucyjnego w administracji:
a) Moment wszczęcia postępowania egzekucyjnego – zmiana przepisów ( rozróżnienie pomiędzy wszczęciem postępowania egzekucyjnego i wszczęciem egzekucji),
b) Badanie dopuszczalności przystąpienia do egzekucji przez organ egzekucyjny (przesłanki i konsekwencje dla wierzyciela nie przystąpienia do egzekucji),
c) Obowiązki wierzyciela w zakresie współdziałania z organem egzekucyjnym,
d) W jakich sprawach wierzyciel musi niezwłocznie informować organ egzekucyjny i w jakiej formie? Dodatkowe obowiązki wierzyciela w związku ze zmianami przepisów w zakresie opłaty egzekucyjnej,
e) Jakie mogą być konsekwencje nieterminowego poinformowania organu egzekucyjnego np. o wpłacie należności objętej tytułem wykonawczym do wierzyciela?
f) Czy wyegzekwowaną przez organ egzekucyjny należność po uprzedniej wpłacie należności objętej tytułem wykonawczym do wierzyciela uznać można za nadpłatę?
g) Kto – organ egzekucyjny czy wierzyciel – zwraca podwójnie ściągniętą należność objętą tytułem wykonawczym?
h) W jaki sposób księgować wpłaty otrzymane z organu egzekucyjnego (np. inna kwota odsetek niż naliczona w systemie księgowym)?
i) Nowe sposoby płatności egzekwowanych należności (czy osoby nie będące zobowiązanymi mogą zapłacić egzekwowaną należność za zobowiązanego?).
6. Fundamentalne zmiany przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji w zakresie kosztów egzekucyjnych:
a) Istotny wzrost kosztów egzekucyjnych (określenie maksymalnej wysokości opłat egzekucyjnych, opłata manipulacyjna, nowy katalog wydatków egzekucyjnych),
b) Kiedy koszty egzekucyjne pokrywa wierzyciel?
c) Czy i na jakich zasadach koszty egzekucyjne należne od wierzyciela mogą być umorzone?
d) Zmiana zasad przedawnienia kosztów egzekucyjnych.
7. Zmienione zasady ponownego wszczęcia postępowania egzekucyjnego:
a) Formy wszczęcia ponownego postepowania egzekucyjnego (czy ponowne wszczęcie powinno nastąpić w oparciu o dotychczasowy czy dalszy tytuł wykonawczy?)
b) Obowiązek wskazania przez wierzyciela majątku lub źródła dochodu zobowiązanego, z których jest możliwe wyegzekwowanie środków pieniężnych przewyższających koszty egzekucyjne,
c) Zawiadomienie organu egzekucyjnego o ponownym wszczęciu egzekucji administracyjnej (dochodzenie kosztów egzekucyjnych powstałych w umorzonym postępowaniu egzekucyjnym w toku ponownie wszczętej egzekucji).
8. Dyskusja, pytania indywidualne konsultacje.
rozwiń pełny program

Cele szkolenia

Proponowane szkolenie ma na celu dostarczyć kompendium wiedzy, jaka wymagana jest od każdego z uczestników postępowania egzekucyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem pozycji wierzyciela w tym postępowaniu. Program szkolenia uwzględnia aktualnie obowiązujące przepisy w zakresie postępowania upominawczego i egzekucyjnego wynikające z kolejnych przepisów o tarczy antykryzysowej  oraz najnowsze zmiany w egzekucji administracyjnej. Część przepisów wchodzi w życie już w lipcu 2020 r. a niektóre od 20 lutego 2021 r. Uczestnicy szkolenia zapoznani zostaną z procesem egzekucji administracyjnej wymagalnych należności pieniężnych jednostek sektora finansów publicznych, a także z praktycznymi aspektami prowadzenia skutecznych działań egzekucyjnych. Przedstawione zostaną zagadnienia dotyczące zarówno obligatoryjnych działań wierzycieli poprzedzających wszczęcie postępowania egzekucyjnego, skuteczne sposoby prowadzenia egzekucji z pozycji organu egzekucyjnego oraz zasady współdziałania pomiędzy wierzycielem a organem egzekucyjnym.

Szkolenie skierowane do

do pracowników organów administracji publicznej inicjujących z pozycji wierzyciela egzekucję administracyjną. pracowników działów księgowości obsługujący należności publicznoprawne a także osób nadzorujących i odpowiedzialnych za likwidację zaległości publicznoprawnych, w tym przedstawiciele wyspecjalizowanych komórek windykacyjnych oraz inne osoby zainteresowane nabyciem wiedzy z zakresu postępowania egzekucyjnego w administracji.

Informacje o wykładowcy

doświadczony szkoleniowiec i praktyk z zakresu procedur postępowania podatkowego, wymiaru podatków i opłat lokalnych, rachunkowości opłat za gospodarowanie odpadami lokalnymi, kontroli wewnętrznej, dochodów samorządowych, windykacji należności budżetowych, zarówno cywilnoprawnych jak i publicznoprawnych. Przez wiele lat pełniła funkcje Dyrektora Wydziału Podatków i Opłat oraz Z-ca Dyrektora Wydziału Egzekucji Administracyjnej i Windykacji w jednym z największych urzędów miejskich, nadzorując wymiar, pobór, rachunkowość i egzekucję należności budżetowych. Autorka opracowań w czasopismach, np. Wspólnota, Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych, Finanse Publiczne. Stały współpracownik FRDL.

Kontakt z koordynatorem

Renata Bąk

koordynator ds. szkoleń
tel. 32 206 80 39 wew.24; kom. 606 894 320
renata.bak@okst.pl

Miejsce szkolenia

OKST Katowice
Katowice, kod 40-005
ul. Moniuszki 7

szkolenia@okst.pl
tel. 32 206 80 39, 32 206 98 43,
32 259 86 73, 32 253 84 09
      
fax. 32 206 98 43 wew. 22, 26

GPS: 
Szerokość: 50.26059430000001
Długość: 19.023892100000012

Najbliższe szkolenia

Kalendarz szkoleń

Lipiec 2020
zobacz wszystkie szkolenia

Opinie klientów

"Szkolenie dotyczyło planowania, organizacji oraz prowadzenia procesu konsultacji społecznych z mieskzańcami miasta [...]. Szkolenie zostało ocenione przez jego uczestników bardzo dobrze, spełniając w najwyższym stopniu ich oczekiwania i założone cele szkoleniowe. [...]. Realizacja zlecenia i wzajemna współpraca przebiegała prawidłowo. Usługa została wykonana z najwyższą starnanością, terminowo zgodnie z oczekiwaniami Zleceniodawcy i ustalonymi celami."

Urząd Miasta Poznań

Patryk Pawełczak - Zastępca Dyrektora Gabinetu Prezydenta
„Polecam i proszę o kolejne szkolenie z tym wykładowcą !”
 

Uczestnik szkolenia Naliczanie wynagrodzenia pracowniczego w samorządzie - 13 kwietnia 2017 r.

"Szkolenie (...) najlepsze, na jakim dotychczas u Was byłem."

Uczestnik szkolenia trening odporności psychicznej dla pracowników administracji publicznej

5 kwietnia 2017
Szkolenie "Zasady dofinansowania kosztów kształcenia pracowników młodocianych - pomoc de minimis" z Panią Iwoną Latowską z dnia 25 października 2017 r. było dobre. Pani prowadząca wykazała się dużym doświadczeniem i wiedzą. Materiały szkoleniowe były dobrze przygotowane. Pozdrawiam i dziękuję.
 

Dyrektor Gminnego Zespołu Usług Wspólnych w Suszcu - 25 października 2017

Zbigniew Łoza
Szkolenie "Zasady dofinansowania kosztów kształcenia pracowników młodocianych -pomoc de minimis" było profesjonalnie przeprowadzone. Polecam. Mocną stroną był merytorycznie przedstawiony zakres tematyczny.

Gmina Siewierz - 25 października 2017

Katarzyna Węcel-Ptaś
Ten kurs jest obowiązkowy dla wszystkich, którzy zaczynają swoją pracę w zamówieniach publicznych. Znacznie ułatwił wykonywanie moich zawodowych obowiązków. Wykładowca popisał się dużą wiedzą i doświadczeniem praktycznym. Na pewno skorzystam jeszcze ze szkoleń organizowanych w Ośrodku.

Miejska Biblioteka Publiczna im. Hugona Kołłątaja w Dąbrowie Górniczej - 19.09-31.10.2017

Uczestnik Kursu: Specjalista ds. zamówień publicznych