Ośrodek Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. Waleriana Pańki Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

Elektroniczna dokumentacja medyczna, P1 i e-recepta. Jak działać w służbie zdrowia w 2020 roku?

Miejsce OKST Katowice
Termin 21 kwietnia 2020
Czas trwania 10:00 - 15:00
Cena 409,00 zł

Program

 1. Podłączenie systemów usługodawców do systemu P1 (nowość!):
  1. definicja „elektronicznej dokumentacji medycznej” (ustawa o systemie informacji w ochronie zdrowia);
  2. definicja „dokumentacji medycznej prowadzonej w postaci elektronicznej” (rozporządzenie w sprawie dokumentacji medycznej);
  3. porównanie pojęć;
  4. podłączenie systemów usługodawców (kogo dotyczy?) do systemu P1;
  5. sposób rejestracji, czyli procedura utworzenia wniosku krok po kroku;
  6. generator plików CSR oraz certyfikaty TLS i WSS;
  7. podłączenie poprzez skorzystanie z aplikacji gabinet.gov.pl – dla kogo?;
  8. co usługodawca zamieszcza w SIM w czasie rzeczywistym?;
  9. co usługodawca zamieszcza w SIM niezwłocznie, nie później niż w terminie 1 dnia od zakończenia zdarzenia medycznego?;
 2. Instrukcja stosowania Polskiej Implementacji Krajowej HL7 CDA;
  1. terminy wdrożenia.
  2. e-Recepta jako obowiązkowy dokument od 8 stycznia 2020 r. (nowość!):
  3. dokument elektroniczny, podpisywany na ekranie komputera;
  4. e-recepta – w postaci papierowej tylko do dnia 7 stycznia 2020 r.;
  5. wykaz wyjątków;
  6. 1 e-recepta = 1 lek;
  7. recepta zbiorcza (pakiet recept);
  8. kod dostępu oraz klucz dostępu do recepty lub pakietu recept;
  9. wydruk informacyjny, e-mail, esemes lub „inna uzgodniona forma”;
  10. co z wizytami domowymi?;
  11. inne przykłady braku dostępu do systemu P1 – czy trzeba odnotowywać?;
  12. data ważności e-recepty;
  13. udogodnienia dla pacjenta, ale jeden lek = jedna apteka (kiedy?);
  14. upoważnienie do wystawiania e-recept przez inne osoby (tryb i warunki);
  15. aplikacja gabinet.gov.pl jako bezpłatne narzędzie do wystawiania recept.
 3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 maja 2018 r. w sprawie rodzajów elektronicznej dokumentacji medycznej:
  1. informacja o rozpoznaniu choroby, problemu zdrowotnego lub urazu, wynikach przeprowadzonych badań, przyczynie odmowy przyjęcia do szpitala, udzielonych świadczeniach zdrowotnych oraz ewentualnych zaleceniach – w przypadku odmowy przyjęcia pacjenta do szpitala;
  2. informacja dla lekarza kierującego świadczeniobiorcę do poradni specjalistycznej lub leczenia szpitalnego;
  3. karta informacyjna z leczenia szpitalnego;
  4. termin wejścia w życie;
  5. czy te dokumenty należy zamieszczać w SIM?
 4. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów elektronicznej dokumentacji medycznej (nowość!):
  1. opis badań diagnostycznych, innych niż laboratoryjne;
  2. wyniki badań laboratoryjnych wraz z opisem;
  3. wejście w życie 25 kwietnia 2020 r. (nowość!);
  4. wejście w życie 25 kwietnia 2021 r.;
  5. jak rozróżnić które dokumenty od kiedy mają być elektroniczne? – prezentacja stanowiska Ministerstwa Zdrowia.
 5. Pozostałe nowości elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM):
  1. internetowe konto pacjenta (IKP);
  2. e-skierowanie;
  3. rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie skierowań wystawianych w postaci elektronicznej w Systemie Informacji Medycznej (nowość!);
  4. aplikacja gabinet.gov.pl jako bezpłatne narzędzie do wystawiania recept i skierowań (nowość!);
  5. e-zlecenie;
  6. terminy wdrożenia;
  7. informacja dla pacjenta w formie SMS lub e-mail (wskazane w SIM).
 6. Projekt z dnia 11 października 2019 r. rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (nowość!):
  1. ujednolicenie dokumentacji medycznej;
  2. ograniczenie ilości wprowadzanych danych;
  3. nowe konieczne elementy każdej dokumentacji medycznej;
  4. ułatwienia dla podmiotów prowadzących dokumentację w postaci elektronicznej;
  5. 5 rodzajów stosowanych podpisów, w tym termin na rezygnację z wewnętrznych mechanizmów systemu teleinformatycznego;
  6. oświadczenia pacjentów składane przede wszystkim przez IKP;
  7. obowiązek przekazywania dokumentacji medycznej lekarzowi POZ;
  8. dokumentacja fizjoterapeuty udzielającego świadczeń zdrowotnych w ramach praktyki zawodowej;
  9. zasady niszczenia dokumentacji papierowej;
  10. asystenci medyczni z identyfikatorem;
  11. termin wejścia w życie.
 7. e-ZLA, czyli zaświadczenie lekarskie w formie elektronicznej:
  1. upoważnienie do wystawiania elektronicznych zwolnień lekarskich (e-ZLA) w formie decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych;
  2. kwalifikowany podpis elektroniczny;
  3. podpis potwierdzony profilem zaufanym ePUAP;
  4. sposób potwierdzania pochodzenia oraz integralności danych dostępny w systemie teleinformatycznym udostępnionym przez ZUS;
  5. elektroniczna skrzynka podawcza ZUS;
  6. treść zaświadczenia lekarskiego;
  7. profil informacyjny każdego lekarza;
  8. rejestr zwolnień lekarskich w ZUS;
  9. kontrola prawidłowości zwolnień lekarskich;
  10. cofnięcie upoważnienia do wystawiania zwolnień lekarskich;
  11. procedura awaryjna w przypadku braku możliwości dostępu do Internetu;
  12. opis krok po kroku jak uzyskać decyzję ZUS, a następnie wystawić zwolnienie lekarskie w formie elektronicznej;
  13. upoważnienie do wystawiania zwolnień lekarskich przez inne osoby (tryb i warunki);
  14. wymóg dla wszystkich lekarzy w Polsce od 1 grudnia 2018 r.
 8. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej:
  1. § 10a uchylony, nie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.;
  2. przyszłościowo bardzo ważna zmiana dla świadczeniodawców;
  3. elektroniczna historia choroby – w przypadku świadczeniodawcy wykonującego działalność leczniczą w rodzaju świadczenia szpitalne;
  4. elektroniczna historia zdrowia i choroby – w przypadku świadczeniodawcy udzielającego ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych;
  5. wyjątek dla praktyk indywidualnych realizujących umowę w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna;
  6. co z podmiotami leczniczymi wykonującymi stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne inne niż szpitalne?;
  7. warunek „prowadzenia indywidualnej dokumentacji medycznej w rozumieniu przepisów ustawy o prawach pacjenta w postaci elektronicznej, przy czym w przypadku wystawiania skierowań co najmniej poprzez nanoszenie danych za pomocą wydruku” (5 punktów);
  8. czy opłaca się dobrowolnie wdrożyć elektroniczną dokumentację medyczną w trakcie 2020 roku?
 9. Szczególne wymagania dotyczące dokumentacji prowadzonej w postaci elektronicznej:
  1. co sprawdzić przed nabyciem programu komputerowego?;
  2. identyfikacja osoby dokonującej wpisu i rejestrowanych przez nią zmian;
  3. wydruk w formach określonych w rozporządzeniu;
  4. reguły skanowania dokumentacji papierowej do programu komputerowego;
  5. zasady niszczenia dokumentacji papierowej – kiedy i jak?;
  6. udostępnianie i eksport danych.
 10. Zmiany wynikające z nowelizacji ustawy o działalności leczniczej:
  1. oznaczenie podmiotu – z czego się składa?;
  2. pojęcie zakładu leczniczego;
  3. 12 – cyfrowy numer księgi rejestrowej;
  4. nowa treść pieczątek;
  5. lista oczekujących na udzielenie świadczenia zdrowotnego w postaci elektronicznej;
  6. jak dołączyć do prowadzonej listy oczekujących oryginał skierowania?;
  7. uprawnienie części pielęgniarek i położnych do wystawiania recept na niektóre leki.
 11. Konieczne elementy każdej dokumentacji medycznej oraz szczegółowe omówienie:
  1. historii zdrowia i choroby;
  2. historii choroby;
  3. okołooperacyjnej karty kontrolnej;
  4. karty noworodka;
  5. karty indywidualnej opieki pielęgniarskiej;
  6. karty indywidualnej opieki prowadzonej przez położną;
  7. karty wizyty patronażowej;
  8. karty wywiadu środowiskowo – rodzinnego;
  9. karty uodpornienia;
  10. skierowania do szpitala lub innego podmiotu;
  11. skierowania na badanie diagnostyczne, konsultację lub leczenie, finansowanego ze środków publicznych;
  12. karty przebiegu ciąży;
  13. książeczki zdrowia dziecka;
  14. karty informacyjnej z leczenia szpitalnego;
  15. informacji lekarza leczącego pacjenta w AOS dla kierującego lekarza POZ;
  16. książeczki szczepień;
  17. zaświadczenia;
  18. orzeczenia;
  19. opinii lekarskiej;
  20. listy oczekujących na udzielenie świadczenia zdrowotnego finansowanego ze środków publicznych.
 12. Dokumentacja prowadzona przez lekarza, pielęgniarkę lub położną wystawiających recepty dla siebie (pro auctore) albo dla małżonka, zstępnych lub wstępnych w linii prostej oraz rodzeństwa (pro familiae).
 13. Dokumentacja medyczna w badaniach klinicznych.
 14. Dokumentacja medyczna w medycynie pracy.
 15. Warunki i okres przechowywania dokumentacji medycznej.
 16. Udostępnianie dokumentacji medycznej:
  1. pacjentowi;
  2. osobie trzeciej;
  3. wykaz uprawnionych organów i podmiotów z ustawy;
  4. pojęcie wyciągu, odpisu i kopii;
  5. czy pacjent ma prawo do oryginałów dokumentacji? (nowość!);
  6. czy można przesyłać dokumentację medyczną za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej?;
  7. nowa wysokość opłat za udostępnienie dokumentacji medycznej;
  8. wykaz zawierający informacje dotyczące udostępnianej dokumentacji medycznej – obowiązkowy od 11 maja 2017 r.;
  9. prawo do bezpłatnego udostępnienia dokumentacji medycznej pacjentowi albo jego przedstawicielowi ustawowemu – ustawa zapewniająca stosowanie RODO obowiązująca od 4 maja 2019 r. (nowość!);
  10. zakres prawa do nieodpłatnego egzemplarza dokumentacji (wyłączenia);
  11. bez opłaty tylko na wyraźny wniosek pacjenta? – jak się zachować przy udostępnianiu dokumentacji medycznej.
rozwiń pełny program

Cele szkolenia

Celem zajęć jest dostarczenie uczestnikom niezbędnej wiedzy związanej z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. poz. 2069), ustawą z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2019 r. poz. 408, z późn. zm.), ustawą z dnia 1 marca 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wprowadzeniem e-recepty (Dz. U. poz. 697), ustawą z dnia 6 grudnia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z e-skierowaniem oraz listami oczekujących na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 2429), ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrażaniem rozwiązań w obszarze e-zdrowia (Dz. U. poz. 1590), a także rozporządzeniami Ministra Zdrowia z dnia 8 maja 2018 r. i z dnia 15 października 2019 r. w sprawie rodzajów elektronicznej dokumentacji medycznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 941 i z 2019 r. poz. 2029), zwanej w skrócie „EDM”, oraz z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie skierowań wystawianych w postaci elektronicznej w Systemie Informacji Medycznej (Dz. U. poz. 711). Obowiązują one wszystkie podmioty lecznicze, a także lekarzy, pielęgniarki i położne z własną praktyką. Omówione zostaną przepisy przyszłe i aktualnie obowiązujące, gdyż już teraz nie ma wymogu stosowania podpisu kwalifikowanego. Można się zatem spodziewać, że elektroniczna dokumentacja medyczna będzie dużo częściej wykorzystywana. Dodatkowo wszystkie podmioty wykonujące działalność leczniczą były zobligowane do 31 grudnia 2019 r. podłączyć się do systemu P1, który stanowi element systemu informacji medycznej, czyli „SIM”.

Szkolenie skierowane do

 • wszystkich podmiotów działających w sferze ochrony zdrowia;
 • osób zarządzających podmiotami leczniczymi (d. zakładami opieki zdrowotnej);
 • lekarzy;
 • pielęgniarek;
 • położnych;
 • pracowników działów statystyki medycznej;
 • sekretarek medycznych;
 • innych pracowników podmiotów leczniczych i praktyk zawodowych.

Informacje o wykładowcy

Adwokat, wieloletni trener popularnych zajęć z zakresu prawa gospodarczego i finansów, realizowanych w ramach projektów na zlecenie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwa Finansów, Narodowego Funduszu Zdrowia, Ministerstwa Zdrowia oraz innych Ministerstw i urzędów centralnych.

Kontakt z koordynatorem

Magdalena Berger-Klisz

koordynator ds. szkoleń
tel. 32 206 98 43 wew. 25
magdalena.berger@okst.pl

Katarzyna Elsner

koordynator ds. administracyjnych
tel. 71 372 41 21; kom 722 152 180
katarzyna.elsner@okst.pl

Miejsce szkolenia

OKST Katowice
Katowice, kod 40-005
ul. Moniuszki 7

szkolenia@okst.pl
tel. 32 206 80 39, 32 206 98 43,
32 259 86 73, 32 253 84 09
      
fax. 32 206 98 43 wew. 22, 26

GPS: 
Szerokość: 50.26059430000001
Długość: 19.023892100000012

Najbliższe szkolenia

Kalendarz szkoleń

Maj 2020
PnWtŚrCzPtSbNd
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
zobacz wszystkie szkolenia

Opinie klientów

"Szkolenie dotyczyło planowania, organizacji oraz prowadzenia procesu konsultacji społecznych z mieskzańcami miasta [...]. Szkolenie zostało ocenione przez jego uczestników bardzo dobrze, spełniając w najwyższym stopniu ich oczekiwania i założone cele szkoleniowe. [...]. Realizacja zlecenia i wzajemna współpraca przebiegała prawidłowo. Usługa została wykonana z najwyższą starnanością, terminowo zgodnie z oczekiwaniami Zleceniodawcy i ustalonymi celami."

Urząd Miasta Poznań

Patryk Pawełczak - Zastępca Dyrektora Gabinetu Prezydenta
„Polecam i proszę o kolejne szkolenie z tym wykładowcą !”
 

Uczestnik szkolenia Naliczanie wynagrodzenia pracowniczego w samorządzie - 13 kwietnia 2017 r.

"Szkolenie (...) najlepsze, na jakim dotychczas u Was byłem."

Uczestnik szkolenia trening odporności psychicznej dla pracowników administracji publicznej

5 kwietnia 2017
Szkolenie "Zasady dofinansowania kosztów kształcenia pracowników młodocianych - pomoc de minimis" z Panią Iwoną Latowską z dnia 25 października 2017 r. było dobre. Pani prowadząca wykazała się dużym doświadczeniem i wiedzą. Materiały szkoleniowe były dobrze przygotowane. Pozdrawiam i dziękuję.
 

Dyrektor Gminnego Zespołu Usług Wspólnych w Suszcu - 25 października 2017

Zbigniew Łoza
Szkolenie "Zasady dofinansowania kosztów kształcenia pracowników młodocianych -pomoc de minimis" było profesjonalnie przeprowadzone. Polecam. Mocną stroną był merytorycznie przedstawiony zakres tematyczny.

Gmina Siewierz - 25 października 2017

Katarzyna Węcel-Ptaś
Ten kurs jest obowiązkowy dla wszystkich, którzy zaczynają swoją pracę w zamówieniach publicznych. Znacznie ułatwił wykonywanie moich zawodowych obowiązków. Wykładowca popisał się dużą wiedzą i doświadczeniem praktycznym. Na pewno skorzystam jeszcze ze szkoleń organizowanych w Ośrodku.

Miejska Biblioteka Publiczna im. Hugona Kołłątaja w Dąbrowie Górniczej - 19.09-31.10.2017

Uczestnik Kursu: Specjalista ds. zamówień publicznych