Ośrodek Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. Waleriana Pańki Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

Projekty w trakcie realizacji

Rekrutacja wykonawców usługi hotelarskiej


Rekrutacja dotyczy projektu „Akademia trenerów wspomagania oświaty”, realizowanego w ramach Osi priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój (POWER.02.10.00-00-7014/17).

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa organizacja i obsługa 8– dniowego szkolenia dla 19 – osobowej grupy szkoleniowej + 2 trenerów wraz zapewnieniem sali szkoleniowej, pełnego wyżywienia i noclegów na terenie Wrocławia, w związku z realizację szkolenia 1 grupy liczącej max 21 osób (19 uczestników i 2 trenerów min. 8 uczestników i 2 trenerów), dla których zorganizowane zostanie 8 dni szkolenia. Szkolenie realizowane 6 – 9 maja oraz 13 - 16 maja 2019 r. Pobyt rozpoczyna się od przerwy kawowej w pierwszych dniach a kończy się obiadem w czwartych dniach pobytu.

Termin składania ofert:
Oferty należy składać w terminie do 26 kwietnia 2019 r. do godz. 9.00

 

Załączniki: