Ośrodek Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. Waleriana Pańki Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

Projekty w trakcie realizacji

Rekrutacja trenerów on-line


Rekrutacja dotyczy projektu ,,Akademia trenerów wspomagania oświaty” (POWR.02.10.00-00-7014/17) realizowanego przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty w ramach konkursu POWR.02.10.00-IP.02-00-007/17 Szkolenie i doradztwo dla pracowników systemu wspomagania pracy szkoły oraz trenerów z zakresu kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku pracy, nauczania eksperymentalnego, właściwych postaw oraz metod zindywidualizowanego podejścia do ucznia.

Przedmiotem postępowania jest wyłonienie:

Trenerów do przeprowadzenia 8-godzinnego szkolenia dla grupy moderatorów szkoleń on-line, którego
zadaniem jest szkolenie wewnętrzne (Training of Trainers) z zakresu korzystania z platformy elearningowej
i moderowania szkoleń on-line.

Moderatorów do prowadzenia szkoleń on-line na platformie e-learningowej Moodle z zakresu
wspierania kompetencji kluczowych:
a) kompetencje cyfrowe (TIK),
b) kompetencje matematyczno – przyrodnicze,
c) umiejętności porozumiewania się w językach obcych,
d) postawy – innowacyjność, kreatywność i praca zespołowa,
e) umiejętności uczenia się – nauczanie eksperymentalne i doświadczanie,
f) wspomaganie przedszkoli w rozwoju kompetencji.

Termin składania ofert:

15 marca 2019 r. godz.15.00

Dokumenty do pobrania:
Baza konkurencyjności
Załącznik nr 1- formularz ofertowy
Z
ałącznik nr 2 - oświadczenie dotyczące wymaganego doświadczenia