Ośrodek Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. Waleriana Pańki Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

Projekty w trakcie realizacji

Nowa jakość konsultacji społecznych planów zagospodarowania przestrzennego

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej zachęca gminy do aplikowania o granty na przeprowadzenie procesu konsultacji społecznych aktów planowania przestrzennego.

Granty udzielane są w ramach projektu realizowanego przez FRDL „Nowa jakość konsultacji społecznych planów zagospodarowania przestrzennego” współfinansowanego z Unii Europejskiej, w ramach programu PO WER, działanie 2.19 Usprawnienie procesów inwestycyjno – budowlanych i planowania przestrzennego.
 

Przedmiot konsultacji społecznych:

 • studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
lub
 • miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.
Uprawnione do ubiegania się o grant w konkursie są gminy, z wyłączeniem miast na prawach powiatu, z województw: kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, małopolskiego, mazowieckiego, pomorskiego i śląskiego. Warunkiem ubiegania się o grant jest:
 • posiadanie przez gminę uchwały o przystąpieniu do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,
lub
 • posiadanie przez gminę uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
lub
 • złożenie przez gminę oświadczenia w wyniku którego gmina zobowiąże się do przygotowania projektu uchwały o przystąpieniu do sporządzenia jednego ze wskazanych powyżej dokumentów i przedłożenia go radzie gminy w terminie 3 miesięcy od złożenia deklaracji uczestnictwa w projekcie. Przedmiotowa uchwała musi zostać przedstawiona FRDL w terminie 6 miesięcy od  złożenia przez władze gminy deklaracji uczestnictwa w projekcie.
   

Po zakwalifikowaniu gminy do udzielenia grantu gmina zobowiązana będzie do:

 • przygotowania wraz ze wsparciem doradczym FRDL Indywidualnego Planu Konsultacji wybranego aktu planowania przestrzennego, który obejmować będzie zastosowanie 3 technik konsultacyjnych, w tym min. 1 interaktywnej i min. 1 internetowej (wartość grantu oszacowana będzie na podstawie przedstawionego przez gminy kosztorysu wybranych technik konsultacyjnych),
 • przeprowadzenia wraz ze wsparciem doradczym FRDL procesu konsultacji społecznych zgodnie z Indywidualnym Planem Konsultacji w terminie do XI 2018r.
   
Cały opis znajduje się na poniższym linku: www.frdl.org.pl