Ośrodek Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. Waleriana Pańki Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

Projekty w trakcie realizacji

Powiatowa Akademia Sukcesu Ucznia Szkoły Zawodowej


Projekt jest realizowany od 01.09.2018 r. do 31.08.2021 r. przez Powiat Tarnogórski w partnerstwie z Regionalną Izbą Gospodarczą w Katowicach oraz Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej. Przedsięwzięcie to realizowane jest w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na latach 2014 - 2020 w ramach działania 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy - kształcenie zawodowe.

Celem głównym Projektu jest:

- dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego i regionalnego rynku pracy,
- wzrost zatrudnienia wśród absolwentów szkół zawodowych z terenu powiatu tarnogórskiego.


Wartość Projektu: 4 743 277,05 PLN (w tym wartość dofinansowania: 4 506 113,20 PLN)

Projekt skierowany jest do 500 uczniów ze szkół zawodowych Powiatu Tarnogórskiego i 37 nauczycieli. Kryterium kwalifikacyjnym do udziału jest posiadanie statusu ucznia klasy II, III, IV techników i klas II, III w ZSZ/szkołach branżowych na kierunkach kształcenia w Szkołach biorących udział w projekcie oraz terminowe złożenie Formularza Zgłoszeniowego.
Rekrutacja do projektu prowadzona jest  w terminie od 3 do 28 września 2018 r. przez Wydział Strategii i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach we współpracy z Partnerami oraz Szkołami, których uczniowie są potencjalnymi Uczestnikami Projektu.
 
Wszelkich informacji na temat projektu oraz rekrutacji udzielają pracownicy Wydziału Strategii i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach pod numerami telefonów: 32 381 84 71, 32 381 84 75, 32 381 87 65, 32 381 87 63.


Koordynatorzy ze strony Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej:

  • Renata Bąk - Koordynator projektu
  • Magdalena Berger - osoba odpowiedzialna za organizację szkoleń i kursów
     

Szczegółowe informacje o rekrutacji oraz pliki rekrutacyjne do pobrania znajdują się na stronie internetowej Starostwa www.powiat.tarnogorski.pl/pasusz


Zalącznik - Regulamin zwrotu kosztów dojazdu uczestników kursów w ramach projektu
„Powiatowa Akademia Sukcesu Ucznia Szkoły Zawodowej” do miejsca odbywania kursów

 

Koordynatorzy projektu

Renata Bąk

koordynator ds. szkoleń
tel. 32 206 80 39 wew.24; kom. 606 894 320
renata.bak@okst.pl

Magdalena Berger-Klisz

koordynator ds. szkoleń
tel. 32 206 98 43 wew. 25
magdalena.berger@okst.pl