Ośrodek Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. Waleriana Pańki Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

Pomoc w przygotowaniu aktów prawnych 

Pomoc w przygotowaniu odpowiednich aktów prawnych związanych z centralizacją pod kątem podatkowym będzie zawierała:
 • przygotowanie jednolitych wzorów dokumentów takich jak zarządzenia, instrukcje fakturowania, zasady prowadzenia rejestrów zakupów i sprzedaży, opracowanie zasad raportowania z zakresu podatku VAT przez jednostki organizacyjne,
 • wsparcie przy stosowaniu rozliczeń podatku VAT, w tym rozliczeń z zastosowaniem tzw. prewspółczynnika,
 • badanie (analiza) i wskazanie możliwości optymalizacyjnych w tym również wskazanie obszarów ryzykownych pod względem optymalizacyjnym,
 • bieżące doradztwo w zakresie rozliczeń podatku VAT,
 • przygotowanie jednostki samorządu terytorialnego do wdrożenia Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK) –wstępne założenia,
 • szkolenie dla pracowników.
Usługa doradztwa może być świadczona w szczególności poprzez:
 • konsultacje ustne, telefoniczne lub podczas spotkań,
 • pisemne odpowiedzi lub odpowiedzi przesłane w formie wiadomości poczty elektronicznej,
 • występowanie z wnioskami o udzielenie indywidualnych interpretacji prawa podatkowego, w podziale na FILARY.
I FILAR Działania dotyczące skarbnika:
 • Karno-skarbowa odpowiedzialność skarbnika i Wójta/Burmistrza/Prezydentaza prawidłowe złożenie deklaracji VAT w Urzędzie Skarbowym (podstawy prawne, zakres odpowiedzialności, ocena ryzyka);
 • Określenie modelu procedur pozyskiwania miesięcznych sprawozdań z jednostek podległych;
 • Ujednolicenie procesu sprawozdawczego;
 • Przygotowanie procesu kontroli i monitoringu nad prawidłowym przygotowaniem sprawozdań miesięcznych;
 • Przygotowanie Skarbnika do prawidłowej oceny wyliczonych wskaźnikówi prewskaźników (zgodnie z rozporządzeniem MF z 17 grudnia 2015r.);
 • Omówienie matematycznych wzorów i kluczy transakcyjno-finansowych dotyczących prewskaźnika jednostek budżetowych i zakładów budżetowych. 
II FILAR Działania dotyczące księgowych jednostek budżetowych:
 • Warsztaty praktycznych kompetencji w zakresie prawidłowego księgowania i sprawozdawania obrotu podatku VAT w jednostce budżetowej – 3 dni warsztatów z poszczególnymi jednostkami budżetowymi, sugerowane grupy max 12 osobowe;
 • Uwzględnienie specyfik w każdej z jednostek budżetowych;
 • Przykłady najczęstszych problemów z księgowaniem i sprawozdawaniem obrotu podatku VAT w jednostce budżetowej;
 • Pomoc w rozwiązywaniu bieżących problemów – opieka – miesiąc po wdrożeniu procesu konsolidacji.
III FILAR Działania dotyczące Dyrektorów Generalnych Urzędów (Wójtów, Burmistrzów, Prezydentów Miast):
 • Podstawy prawne wdrożenia zarządzeń centralizacyjnych;
 • Wzór obligatoryjnych zarządzeń do wdrożenia znajdujących umocowanie w ustawach samorządowych;
 • Fachowa pomoc przy bieżącym wdrażaniu zarządzeń.
Prowadzenie usług obejmuje model zarządzania SMART, tzw. apetyt na ryzyko skutecznie stosowany w ramach procesu wdrażania kontroli zarządczej.

W ramach świadczonych usług doradztwa Wykonawca będzie informować Zamawiającego o znanych jej interpretacjach indywidualnych i ogólnych Ministra Finansów oraz o znanych jej wyrokach sądów administracyjnych, które zdaniem Wykonawcy mogą mieć wpływ na rozliczenia podatkowe Zamawiającego.

UWAGA! W ramach usługi dodatkowo otrzymują Państwo:
700 stron zarządzeń zaopiniowane przez trzech radców prawnych, adwokata i doradcę podatkowego, w tym jednego dr hab. M. Kopyściańskiego.