Ośrodek Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. Waleriana Pańki Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

Opracowanie lub aktualizacja dokumentu 

Nasz Ośrodek oferuje opracowanie lub aktualizację dokumentu - LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI

Korzyści:
 • Wskazanie kierunków działań wychodzenia obszaru zdegradowanego z kryzysu oraz włączenie go w procesy rozwojowe miasta/gminy;
 • Zwiększenie spójności społeczno-gospodarczej gminy i integracji mieszkańców – włączenie społeczności lokalnej do współpracy;
 • Umożliwienie dofinansowania w ramach programu operacyjnego na działania rewitalizacyjne, z uwzględnieniem integracji projektów współfinansowanych ze środków EFRR i EFS.
   
Metodologia:
Program Rewitalizacji zostanie opracowany zgodnie z wytycznymi MIR w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych, co jest warunkiem aplikowania na realizację programów ze środków UE, m.in. z uwzględnieniem wymagań w zakresie dokładnej diagnozy oraz partycypacji społecznej. Uwzględnione zostaną także wymagania w zakresie LPR regionalnej Instytucji Zarządzającej. Zakres LPR może dotyczyć konkretnego zdegradowanego obszaru lub mieć charakter zintegrowany – dla wszystkich obszarów gminy.

Adresaci: miasta na prawach powiatu, gminy miejskie, miejsko-wiejskie i wiejskie.

Ramowy zakres usługi obejmuje następujące elementy:
 • Diagnoza i identyfikacja potrzeb rewitalizacyjnych (czynniki i zjawiska) wraz z wizją lokalną oraz badaniami społecznymi;
 • Przeprowadzenie warsztatów moderowanych z udziałem przedstawicieli wspólnoty samorządowej, których celem jest:
 • Określenie celów i kierunków działań;
 • Wypracowanie listy przedsięwzięć i harmonogramu realizacji;
 • Określenie założeń systemu monitorowania i ewaluacji programu;
 • Skonstruowanie wstępnego planu finansowego.
 • Delimitacja przestrzenna obszarów rewitalizacji (wyznaczenie obszaru);
 • Określenie wizji wyprowadzania obszaru zdegradowanego z sytuacji kryzysowej (planowany efekt rewitalizacji);
 • Wykaz głównych projektów rewitalizacyjnych – działań komplementarnych;
 • Ramy finansowe, system wprowadzania modyfikacji w reakcji na zmiany w otoczeniu programu;
 • Przeprowadzenie konsultacji społecznych włączających do procesu grupy kluczowych interesariuszy wraz z analizą uwag i aktualizacją programu;
 • Prezentacja przed właściwym organem stanowiącym.
Co nas wyróżnia:
 • Doświadczenie w realizacji programów rewitalizacji różnorodnych terenów zdegradowanych,
 • Doświadczenie w opracowaniu dokumentów strategicznych metodą partycypacyjno-ekspercką, z uwzględnieniem efektywnych metod i technik w prowadzenia konsultacji społecznych,
 • Szczegółową i praktyczną znajomość problematyki dofinansowania projektów rewitalizacyjnych ze środków UE, w tym dotyczącą łączenia tzw. projektów infrastrukturalnych z projektami społecznymi.