Ośrodek Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. Waleriana Pańki Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

O forum 

Serdecznie zachęcamy główny księgowych, księgowych i pracowników wydziałów finansowo- księgowych jednostek samorządu terytorialnego, ich jednostek organizacyjnych, zakładów budżetowych, spółek do zainteresowania się inicjatywą powołania kolejnego branżowego forum przy Ośrodku Kształcenia Samorządu im. Waleriana Pańki – Dolnośląskiego Forum Księgowych.

Członkostwo w Forum pozwala poszerzyć fachową wiedzę osób pracujących na stanowiskach zajmujących się księgowością jednostek organizacyjnych samorządu terytorialnego i zakładów budżetowych przez działalność szkoleniową, konsultacje oraz wzajemne wspieranie się członków. Dzięki udziałowi w Forum członkowie będą mogli doskonalić swoje kwalifikacje niezbędne dla wykonywania zawodu zgodnie z przepisami prawa, profesjonalnymi standardami oraz dobrą praktyką. Na bieżąco będziemy planowali dla Państwa szkolenia obejmujące najbardziej aktualne zmiany z obszarów prawa, podatków, finansów i rachunkowości, które pomogą członkom Forum w bieżącej pracy. Spotkania Forum będą również okazją do integracji pracowników na terenie całego województwa dolnośląskiego, a nie tylko na małym obszarze. Forum dzięki spotkaniom będzie miało możliwość wymiany doświadczeń i dobrych praktyk w rozwiązywaniu problemów pojawiających się w ich codziennej pracy.

Celem Forum jest doskonalenie sprawności działania instytucji poprzez:
  • działalność szkoleniową,
  • podnoszenie umiejętności i poszerzanie wiedzy członków Forum,
  • dyskusje problemowe,
  • opiniowanie obowiązujących i projektowanych aktów prawnych,
  • doraźne wspieranie członków Forum w rozwiązywaniu problemów związanych z pełnioną przez nich funkcją.
Korzyścią płynącą z przystąpienia do Forum jest również to, że sami Państwo decydujecie o tematyce spotkań i zapraszaniu specjalistów z zakresu merytorycznego Forum. Mamy również nadzieję, że dzięki aktywności członków Forum spełni ważną rolę opiniotwórczą w procesie tworzenia prawa samorządowego mającego wpływ na gospodarkę finansową jednostek.

Forum działa na podstawie przyjętego uchwałą statutu. Na pierwszym spotkaniu wybranie zostanie zarząd, ustalona częstotliwość spotkań i wysokość składki członkowskiej. Proponujemy by w każdym kwartale odbywały się dwa spotkania szkoleniowe, a kwartalna składka członkowska wynosiła 360 zł brutto. Wysokość proponowanej składki jest korzystna dla Państwa jednostek, porównując obecne ceny szkoleń na rynku usług edukacyjnych.