Ośrodek Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. Waleriana Pańki Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

O badaniu 

Audyt Zlecania Zadań Publicznych zawiera następujące elementy:
 • analizę poprawności stosowanych w urzędzie procedur zlecania zadań pod kątem wymogów przepisów prawnych – ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz rozporządzeń wykonawczych, m. in. w zakresie dokumentowania konkursów, funkcjonowania komisji konkursowych, wyboru ofert, sprawozdawczości i kontroli, weryfikacji rozliczeń dotacji, terminów;
 • rekomendacje dotyczące zwiększenia efektywności zlecanych zadań poprzez wskazanie rezerw tkwiących w stosowanych procedurach kontroli, organizacji pracy, wykorzystywanych kryteriach oceny, wymaganiach itp.
 • wnioski z zebranych opinii lokalnych organizacji pozarządowych dotyczących stosowanej przez urząd procedury zlecania zadań oraz współpracy z urzędem w tym zakresie;
 • analizę spójności ogłaszanych konkursów ofert oraz zadań publicznych z dokumentami strategicznymi jednostki, programami współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi dokumentami oraz procedurami wewnętrznymi,
 • rekomendacje dotyczące przejrzystości, kompletności i zgodności z prawem zamieszczanych informacji na stronie internetowej oraz Biuletynie Informacji Publicznej jednostki w zakresie zlecania zadań.
 • rekomendacje dotyczące możliwości wykorzystania innych mechanizmów współpracy finansowej i pozafinansowej JST z organizacjami pozarządowymi,
 • po zakończeniu audytu istnieje również możliwość przeprowadzenia szkolenia dla pracowników urzędu zajmujących się zlecaniem zadań i/lub organizacji pozarządowych.
Wyniki audytu posłużą do wyciągnięcia wniosków w zakresie stosowanych procedur zlecania zadań, dokumentów normujących współpracę z organizacjami pozarządowymi oraz metod kontroli i badania efektywności wydatków publicznych przy zlecaniu zadań.

Raport z takiego audytu będzie dla jednostki albo ważnym dokumentem poświadczającym, że stosowane procedury zlecania zadań w jednostce są przejrzyste i czytelne, albo na jego podstawie będzie można podjąć działania naprawcze. W czasie, kiedy kwestie przejrzystości funkcjonowania samorządu, współpracy z organizacjami pozarządowymi  oraz zwiększania środków przeznaczanych przez samorządy na tego typu współpracę są tematem wielu dyskusji samorządowych i medialnych, warto wykonać taki audyt.

Metodologia przeprowadzenia audytu opiera się na założeniu obiektywnego, niezależnego i eksperckiego spojrzenia na proces zlecania zadań publicznych przez gminę/powiat/województwo w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Wykorzystana metodologia oraz narzędzia zostały zweryfikowane w praktyce podczas przeprowadzenia ok. 20 audytów zlecania zadań publicznych w różnej wielkości samorządach w 2015 r.

Wnioski i rekomendacje zawarte w Audycie Zlecania Zadań Publicznych stanowią źródło wskazówek dla władz samorządowych do podejmowania decyzji związanych z:
 • podjęciem szybkich działań ukierunkowanych na likwidację uchybień prawnych związanych ze stosowanymi procedurami zlecania zadań,
 • racjonalizacją wydatków dotyczących zlecania zadań,
 • usprawnianiem systemu kontroli zarządczej w obszarze zlecania zadań,
 • poprawy jakości oraz wyznaczeniem nowych kierunków rozwoju współpracy urzędu z organizacjami pozarządowymi.