Ośrodek Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. Waleriana Pańki Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

O badaniu 

Dokument ma charakter diagnostyczny, obejmujący analizę funkcjonowaniasieci przedszkoli, szkół i placówek oświatowych zlokalizowanych na terenie danej Gminy pod kątem ekonomiki i jakości kształcenia oraz potencjału i rezerw tkwiących w gminnym systemie oświaty.

Metodologia opracowania dokumentu opiera się na założeniu obiektywnego, niezależnego i eksperckiego spojrzenia na zjawiska charakteryzujące funkcjonowanie oświaty w Gminie w oparciu o dane pochodzące z różnorodnych źródeł informacji (System Informacji Oświatowej, GUS, SAS, ORE, dane jst, badania własne).

Audyt Oświaty zawiera następujące elementy:
 • analizę gminnej sieci szkół i placówek,
 • prognozy demograficzne dot. liczby dzieci i młodzieży w wieku szkolnym w każdym rejonie,
 • analizę sposobu wykorzystania środków budżetowych przeznaczonych na oświatę,
 • wskazanie rezerw tkwiących w systemie oświaty w Gminie,
 • analizę opłacalności przekazywania podmiotom zewnętrznym (outsourcing) wybranych zadań Gminy związanych z funkcjonowaniem szkół i placówek oświatowych (np. prowadzenie stołówek, sprzątanie w szkołach i inne),
 • analizę kosztów funkcjonowania obsługi finansowo-księgowej szkół i placówek oświatowych,
 • rekomendacje dotyczące czynników ryzyka i kierunków działań zmierzających do racjonalizacji sieci szkół oraz wydatków finansowych przeznaczanych na utrzymanie sytemu oświaty w Gminie.
   
Wnioski i rekomendacje zawarte w Audycie Oświaty stanowią źródło wskazówek dla władz Gminy do podejmowania decyzji związanych z:
 • ewentualnymi zmianamiw sieci szkół i placówek oświatowych oraz sposobu ich funkcjonowania,odpowiadającymi wyzwaniom demograficznym,
 • racjonalizacją wydatków oświatowych,
 • usprawnianiem zarządzania systemem oświaty,
 • wyznaczaniem kierunków rozwoju polityki oświatowej w Gminie.
Wyniki przeprowadzonego Audytu mogą stanowić wprowadzenie dla opracowania gminnej Strategii Rozwoju Oświaty, której opracowania także możemy podjąć się  na Państwa życzenie.