Ośrodek Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. Waleriana Pańki Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) (Dz. Urz. UE L119/1) wskazujemy, że:

 
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej z siedzibą w Warszawie, ul. Żurawia 43, 00-680 Warszawa, kontakt mailowy pod adresem: osrodek@okst.pl
 
2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z RODO w celu:
a) przeprowadzenia oraz udziału w szkoleniach (w tym m. in. zakresie ewidencji obecności, certyfikatu ukończenia szkolenia, zakwaterowania) organizowanych przez administratora, w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,
b) przesyłania Państwu informacji handlowych i marketingowych, w szczególności w celu kontaktu drogą mailową, informowania o usługach, produktach i wydarzeniach z udziałem administratora i jego personelu w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,
 
3. Państwa dane osobowe wskazane w pkt 2 a) powyżej będą przechowywane przez okres w którym administrator będzie prowadził działalność statutową, przez okres niezbędny do przeprowadzenia i rozliczenia szkolenia, bądź do czasu wycofania przez Państwa zgody na przetwarzanie w tym celu, a dane osobowe wskazane w pkt 2 b) powyżej przez okres przesyłania przez administratora informacji handlowych lub marketingowych, bądź do czasu wycofania przez Państwa zgody na przetwarzanie w tym celu.
 
4. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą osoby upoważnione przez administratora oraz podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu administratora.
 
5. Przysługuje Państwu prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych Państwa dotyczących, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych.
 
6. Przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody w każdym czasie poprzez przesłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres mailowy: osrodek@okst.pl
 
7. Na działania Administratora przysługuje Państwu skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
8. Podanie przez Państwa danych osobowych, o których mowa w pkt 2 a) powyżej jest niezbędne w celu przeprowadzenia szkolenia.
 
9. Podanie przez Państwa danych osobowych, o których mowa w pkt 2 b) powyżej jest dobrowolne i nie jest wymogiem ustawowym lub umownym lub warunkiem zawarcia umowy.
 
10. W stosunku do Państwa nie będą podejmowanie czynności polegające na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.