Ośrodek Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. Waleriana Pańki Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

Ekspert w zakresie doradztwa 

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej została założona w 1989 r. w celu wsparcia reformy administracyjnej w kraju oraz rozwoju samorządności i wspólnot lokalnych.
Dzisiaj to największa pozarządowa organizacja szkoleniowo - doradcza wspierająca rozwój samorządności w Polsce. FRDL jest organizacją sieciową składającą się z ośrodków szkoleniowo-doradczych z filiami na terenie całego kraju.

Ośrodek Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. Waleriana Pańki wspiera Śląskie i Dolnośląskie samorządy oferując im szeroki pakiet programów i projektów szkoleniowych, konsultingowych i doradczych oraz możliwość uczestnictwa w forach branżowych. W 2019 roku mija 30 lat naszego doświadczenia w pracy na rzecz samorządu terytorialnego i organizowania szkoleń dla pracowników administracji publicznej oraz radnych.

Jesteśmy przekonani, że sposób funkcjonowania samorządu i demokracji lokalnej zależy w szczególności od poziomu wiedzy i umiejętności pracowników administracji publicznej, od tego w jaki sposób potrafią świadczyć usługi publiczne, analizować potrzeby mieszkańców, tworzyć i stosować przepisy prawne, dbać o lokalne finanse. Dlatego od początku działania fundacji szkolimy urzędy samorządowe, ich jednostki organizacyjne, radnych, administrację rządową, placówki oświatowe, spółki komunalne i wiele innych grup odbiorców, a w związku z rozwojem i realizacją nowych projektów szkoleniowo – doradczych poszukujemy współpracowników - ekspertów do naszego zespołu w Katowicach i we Wrocławiu w zakresie szeroko rozumianego doradztwa dla jednostek samorządów.

Poszukujemy profesjonalistów z doświadczeniem w opracowywaniu dokumentów strategicznych w zakresie:
  • Rozwoju lokalnego,
  • Rewitalizacji,
  • Zarządzania oświata,
  • Zarządzania kulturą i dziedzictwem,
  • Strategii rozwoju,
  • Partycypacji społecznej,
  • Współpracy z organizacjami pozarządowymi,
  • Badań społecznych.
Wymagane wykształcenie: ukończone studia wyższe na jednym z kierunków: prawo, administracja, psychologia, politologia, politologia i nauki społecznej, socjologia, polityka społeczna.

Wymagane doświadczenie: co najmniej 5 opracowanych dokumentów o charakterze doradczym wymienionym w ogłoszeniu poparte odpowiednimi referencjami. Znajomość instytucjonalnych i prawnych w wytycznych w zakresie opracowania dokumentów doradczych. Praktyczna wiedza zdobyta w pracy w projektach badawczych i doradczych oraz w współpracy w obszarze instytucji publicznych, jednostek samorządu terytorialnego lub pracy naukowej w wymienionym w ogłoszeniu zakresie.

Prosimy o przesłanie na adres mailowy: anna.jagielło@okst.pl CV dokumentującego szczegółowo doświadczenie we wskazanym powyżej zakresie.