Ośrodek Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. Waleriana Pańki Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

Zasady opracowywania tekstów uchwał i zarządzeń dotyczących spraw finansowych

Program

1. Wiadomości z zakresu procedury i legislacji uchwał i zarządzeń organów samorządu terytorialnego:
a) System prawny Rzeczypospolitej Polskiej oraz charakter prawny uchwał i zarządzeń JST dotyczących spraw finansowych (prawo powszechnie-obowiązujące oraz prawo wewnętrzne JST).
b) Ogólne normy dotyczące podejmowania uchwał i zarządzeń jednostek samorządu terytorialnego.
c) Normy o technice prawotwórczej obowiązujące jednostki samorządu terytorialnego.
d) Przykłady z orzecznictwa.
e) Odpowiedzi na pytania i problemy dodatkowe.
2. Zapis uchwały budżetowej oraz uchwał i zarządzeń zmieniających budżet i zmieniających uchwałę budżetową:
a) Treści merytoryczne właściwe do ich zamieszczenia w tekście uchwały budżetowej (zasada wyłączności uchwały budżetowej, zasada ograniczoności treści uchwały budżetowej).
b) Przykłady redakcji uchwały budżetowej i załączników.
c) Problemy zapisu uchwał i zarządzeń o zmianach uchwały budżetowej i zmianach budżetu (dobre wzory praktyki legislacyjnej).
d) Treść i forma aktu organu wykonawczego samorządu dotyczącego przeniesienia ustaleń budżetu i zmian budżetu do planów finansowych jednostek budżetowych.
e) Orzecznictwo RIO.
f) Odpowiedzi na pytania i problemy dodatkowe.
3. Uchwały w sprawie procedury uchwalania uchwały budżetowej i szczegółowości budżetu oraz uchwała o szczegółowości informacji z wykonania budżetu za I-półrocze:
a) Zakres zagadnień obejmowanych procedurą budżetową.
b) Dopuszczalność funkcjonowania „wskazówek do budżetu”.
c) Ustalenia dotyczące szczegółowości budżetu i materiałów towarzyszących projektowi.
d) Legislacja zasad i procedur właściwych dla funkcjonowania tzw. „budżetu zadaniowego”.
e) Ustalenie szczegółowości informacji z wykonania budżetu za I - półrocze.
Orzecznictwo.
f) Odpowiedzi na pytania i problemy dodatkowe.
4. Legislacja uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej:
a) Treści merytorycznej WPF i ich redakcja w formie uchwały i załączników.
b) Zmiany WPF dokonywane przez organ stanowiący JST – zapis wycinka zmian – czy uchwalanie nowego załącznika WPF? – aktualizacja „objaśnień do WPF”.
c) W jaki sposób winny być realizowane zapisy art. 231 ustawy o finansach publicznych w przypadku zmiany WPF?
d) Zarządzenie  organu wykonawczego o zmianie  WPF.
e) Opracowywanie tekstów jednolitych dla załączników do WPF (po zmianach WPF).
f) Omówienie dobrych przykładów z praktyki legislacyjnej.
g) Odpowiedzi na pytania i problemy dodatkowe.
Uchwały dotyczące zasad i trybu udzielania dotacji budżetowych oraz uchwały i zarządzenia o przyznaniu konkretnej dotacji budżetowej:
a) Przegląd uchwał prawa miejscowego dotyczących udzielania dotacji przedmiotowych, dotacji celowych, dotacji podmiotowych:
- dotacje na dofinansowanie kosztów realizacji przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wolnej,
- dotacje celowe dla prywatnych żłobków i klubów dziecięcych,
- stawki dotacji dla zakładów budżetowych,
- dotacje podmiotowe dla prywatnych szkół, przedszkoli placówek,
- dotacje celowe dla klubów sportowych,
- dotacje na ochronę zabytków,
- dotacje na realizację programów profilaktyki zdrowotnej.
b) Uchwał dotyczących udzielenia dotacji konkretnemu podmiotowi:
- pomoc finansowa dla JST,
- wsparcie dla Policji, PSP, Straży Granicznej,
- dotacje celowe dla uczeni wyższych,
- dotacje dla spółdzielni socjalnej
c) Orzecznictwo organów nadzoru i sądów administracyjnych.
d) Odpowiedzi na pytania i problemy dodatkowe.
6. Uchwały dotyczące zaciągnięcia pożyczek, kredytów i emisji papierów wartościowych oraz uchwały dotyczące udzielenia pożyczek, poręczeń lub gwarancji dla osób trzecich (praktyka i orzecznictwo) – dopuszczalność podejmowania ww. Uchwał przez organ stanowiący JST?
7.  Uchwała absolutoryjna:
a) Tryb absolutorium samorządowego.
b) Uchwała o zatwierdzeniu sprawozdań.
c) Zasady głosowania uchwały absolutoryjnej.
d) Treść uchwały absolutoryjnej za 2013 r.
e) Odpowiedzi na pytania i problemy dodatkowe.
8. Nadzór wojewody i regionalnej izby obrachunkowej nad uchwałami i zarządzeniami organów samorządu terytorialnego.
a) Zakres merytoryczny nadzoru wojewody i regionalnej izby obrachunkowej.
b) Procedura postępowania nadzorczego (w tym postępowanie dotyczące unieważnienia uchwały budżetowej lub uchwały ją zmieniającej).
c) Sądowa kontrola legalności uchwał i zarządzeń jednostek samorządu terytorialnego.
d) Obowiązek ogłaszania tekstów jednolitych i forma jego realizacji.
e) Odpowiedzi na pytania i problemy dodatkowe.
rozwiń pełny program

Cele szkolenia

  • Uzyskanie  szczegółowych wiadomości odnośnie specyfiki treści i legislacji uchwał oraz zarządzeń dotyczących spraw finansowych,
  • uzyskanie orientacji w przepisach prawnych i aktualnym orzecznictwie organów nadzoru i sądów administracyjnych dotyczącym uchwał i zarządzeń odnoszących się do spraw finansowych,
  • uzyskanie niezbędnej wiedzy praktycznej w zakresie organizacji procesu prawotwórczego aktów prawnych z zakresu spraw finansowych,
  • uzyskanie wzorów - przykładów uchwał i zarządzeń oraz uporządkowanego tematycznie orzecznictwa sądów administracyjnych i organów nadzoru.

Szkolenie skierowane do

Skarbnicy gmin i skarbnicy powiatów, osoby zatrudnione w wydziałach i referatach finansowych urzędów JST i starostw, pracownicy  obsługi Rady Gminy i Rady Powiatu, Radcowie prawni obsługujący sprawy finansowe.

Informacje o wykładowcy

administratywista, od 1990 r. szkoli  administrację rządową i samorządy terytorialne z tematyki finansów publicznych i określonych dziedzin administracji (w tym prawo oświatowe). Jest autorem licznych publikacji, w tym piętnastu książkowych, z tematyki finansów publicznych i gospodarki finansowej samorządów. Z tematu dotacji oświatowych szkoli od 2000 r. Współautor książek o dotacjach oświatowych z 2013 r., 2015 r. i 2017 r.: 

Kontakt z koordynatorem

Renata Bąk

koordynator ds. szkoleń
tel. 32 206 80 39 wew. 24
renata.bak@okst.pl

Magdalena Berger

koordynator ds. szkoleń
tel. 32 206 98 43 wew. 25
magdalena.berger@okst.pl

Najbliższe szkolenia

Kalendarz szkoleń

Grudzień 2018
PnWtŚrCzPtSbNd
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
zobacz wszystkie szkolenia

Opinie klientów

"Szkolenie dotyczyło planowania, organizacji oraz prowadzenia procesu konsultacji społecznych z mieskzańcami miasta [...]. Szkolenie zostało ocenione przez jego uczestników bardzo dobrze, spełniając w najwyższym stopniu ich oczekiwania i założone cele szkoleniowe. [...]. Realizacja zlecenia i wzajemna współpraca przebiegała prawidłowo. Usługa została wykonana z najwyższą starnanością, terminowo zgodnie z oczekiwaniami Zleceniodawcy i ustalonymi celami."

Urząd Miasta Poznań

Patryk Pawełczak - Zastępca Dyrektora Gabinetu Prezydenta
„Polecam i proszę o kolejne szkolenie z tym wykładowcą !”
 

Uczestnik szkolenia Naliczanie wynagrodzenia pracowniczego w samorządzie - 13 kwietnia 2017 r.

"Szkolenie (...) najlepsze, na jakim dotychczas u Was byłem."

Uczestnik szkolenia trening odporności psychicznej dla pracowników administracji publicznej

5 kwietnia 2017
Szkolenie "Zasady dofinansowania kosztów kształcenia pracowników młodocianych - pomoc de minimis" z Panią Iwoną Latowską z dnia 25 października 2017 r. było dobre. Pani prowadząca wykazała się dużym doświadczeniem i wiedzą. Materiały szkoleniowe były dobrze przygotowane. Pozdrawiam i dziękuję.
 

Dyrektor Gminnego Zespołu Usług Wspólnych w Suszcu - 25 października 2017

Zbigniew Łoza
Szkolenie "Zasady dofinansowania kosztów kształcenia pracowników młodocianych -pomoc de minimis" było profesjonalnie przeprowadzone. Polecam. Mocną stroną był merytorycznie przedstawiony zakres tematyczny.

Gmina Siewierz - 25 października 2017

Katarzyna Węcel-Ptaś
Ten kurs jest obowiązkowy dla wszystkich, którzy zaczynają swoją pracę w zamówieniach publicznych. Znacznie ułatwił wykonywanie moich zawodowych obowiązków. Wykładowca popisał się dużą wiedzą i doświadczeniem praktycznym. Na pewno skorzystam jeszcze ze szkoleń organizowanych w Ośrodku.

Miejska Biblioteka Publiczna im. Hugona Kołłątaja w Dąbrowie Górniczej - 19.09-31.10.2017

Uczestnik Kursu: Specjalista ds. zamówień publicznych