Ośrodek Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. Waleriana Pańki Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

Rachunkowość podatków i opłat lokalnych z uwzględnieniem inwentaryzacji i zamknięcia ksiąg rachunkowych za 2018 r.

Program

1. Prowadzenie rachunkowości podatków i opłat lokalnych w urzędzie gminy - najważniejsze zasady:
a) przepisy ustaw: Ordynacja podatkowa, o rachunkowości, o finansach publicznych istotne w zakresie rachunkowości podatkowej, 
b) pojęcie obowiązku podatkowego, zobowiązania podatkowego oraz zaległości  podatkowej i nadpłaty podatkowej,
c) powstanie zobowiązań podatkowych z mocy prawa oraz w drodze doręczenia decyzji wymiarowej. (decyzje ustalające i określające zobowiązanie podatkowe).
2. Dokumentowanie przypisów należności podatkowych – wymagania dla dokumentów księgowych:
a) znaczenie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 października 2010 r. w sprawie zasad rachunkowości oraz planów kont dla organów podatkowych jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. 208 poz.1375) ze zmianami dla prowadzenia rachunkowości podatkowej w urzędzie gminy/miasta,
b) omówienie podstawowych pojęć z rozporządzenia oraz katalog zadań komórek organizacyjnych zajmujących się rachunkowością podatkową,
c) decyzja wymiarowa, deklaracja podatkowa i inne dokumenty jako podstawa przypisów i odpisów podatkowych,  − ewidencja podatków jako integralna część ewidencji księgowej urzędu,
d) otwarty katalog bilansowych kont syntetycznych i analitycznych w zakresie ewidencji z tytułu podatków,
e) możliwości odstąpienia od obowiązków prowadzenia szczegółowych kont, w zakresie niektórych opłat lokalnych.
3. Charakterystyka wybranych kont księgowych oraz operacji księgowych dotyczących podatków i opłat lokalnych:  − specyfika kont rozrachunkowych oraz pozabilansowych prowadzonych przez organy podatkowe:
a) zasady funkcjonowania konta 221 oraz konta 226 - różnice pomiędzy należnościami krótkoterminowymi i długoterminowymi,
b) zasady funkcjonowania kont pozabilansowych 990 i 991.
4. Zamknięcie kont rozrachunkowych  z uwzględnieniem występujących na koniec roku zaległości i nadpłat podatkowych:
a) ustalenie wysokości zaległości i/lub nadpłaty podatkowej na kontach szczegółowych poszczególnych podatników,
b) analiza pod kątem prawidłowości zapisów księgowych dotyczących przypisów i odpisów oraz wpłat i zwrotów nadpłat dokonywanych w trakcie roku,
c) analiza pod kątem rozliczenie zaległości (należności)z tytułu podatków i opłat lokalnych,
d) należności sporne z zakresu podatków i opłat lokalnych,
e) specyfika przedawnienia zobowiązań podatkowych wg przepisów Ordynacji podatkowej,
f) przedawnione należności podatkowe w księgach rachunkowych i sposób dokumentowanie przedawnienia,
g) obowiązek rozliczenia nadpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych (określenie wysokości nadpłaty, stwierdzenie nadpłaty podatku),
h) obowiązek zaliczenia nadpłaty na poczet zaległych i/lub bieżących zobowiązań, kosztów upomnienia oraz sposoby i terminy zwrotu nadpłaty.
5.  Obowiązek   przeprowadzenia   inwentaryzacji  rocznej   należności  (zaległości) i nadpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych:
a) metody i terminy przeprowadzenia inwentaryzacji wg ustawy o rachunkowości,
b) dokumentowanie przeprowadzenia i wyników inwentaryzacji - protokół inwentaryzacji,
c) zarządzenie wójta/ burmistrza/prezydenta miasta w sprawie inwentaryzacji,
d) odpowiedzialność za inwentaryzację podatków i opłat lokalnych,
e) inwentaryzacja kont pozabilansowych 990 i 991,
f)  inwentaryzacja niskich kwotowo i zerowych sald podatkowych,
g) zakres odpowiedzialności za przeprowadzenie inwentaryzacji należności – wybrane orzecznictwo komisji orzekających o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych.
6.  Należności podatkowe w bilansie jednostki samorządu terytorialnego:
a) odpisy aktualizujące należności z tytułu podatków i opłat lokalnych,
b) wycena bilansowa należności podatkowych, z uwzględnieniem aktualizacji,
c) odpisy aktualizujące w księgach rachunkowych, z uwzględnieniem zasad funkcjonowania konta 290,
d) zasady aktualizacji odsetek za zwłokę,
e) różnice miedzy bilansem i sprawozdawczością budżetową w zakresie należności z uwzględnieniem aktualizacji. 
7. Instrukcja odpisów aktualizujących w gminie jako element polityki rachunkowości.
8. Dyskusja, pytania indywidualne konsultacje.

rozwiń pełny program

Cele szkolenia

  • Omówienie kluczowych zasad prowadzenia rachunkowości podatków i opłat lokalnych.
  • Wskazanie wymagań dokumentacji przypisów należności podatkowych.
  • Charakterystyka kont i operacji dotyczących podatków i opłat lokalnych.
  • Odpowiedź na pytania związane z roczną inwentaryzacją należności.
  • Wyjaśnienie wątpliwości związanych z instrukcją odpisów aktualizujących.
  • Omówienie problemów uczestników wynikających z codziennej pracy.

Adresaci:

Skarbnicy, główni księgowi, pracownicy służb finansowo-księgowych JST oraz jednostek budżetowych.

Informacje o wykładowcy

Przez ponad 30 lat zawodowo zajmowała się problematyką związaną z realizacją i windykacją dochodów budżetowych w jednej z największych jednostek samorządu terytorialnego. Specjalizuje się m.in. w zagadnieniach dotyczących rachunkowości podatków i opłat lokalnych, rachunkowości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, windykacji i egzekucji należności budżetowych, zarówno cywilnoprawnych jak i publicznoprawnych. W ramach obowiązków zawodowych zajmowała się również realizacją dochodów z opłaty skarbowej, administracyjnych kar pieniężnych, mandatów nakładanych przez funkcjonariuszy straży miejskiej, a także stosowaniem ulg w spłacie należności budżetowych oraz gospodarką kasową w urzędzie, przez wiele lat pełniła funkcje Dyrektora Wydziału Podatków i Opłat oraz z-ca Dyrektora Wydziału Egzekucji Administracyjnej i Windykacji w jednym z największych urzędów miejskich, nadzorując wymiar, pobór, rachunkowość i egzekucję należności budżetowych. Współpracuje z wieloma ośrodkami szkoleniowymi w kraju, w tym m.in. stowarzyszonymi w ramach  Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej, prowadząc szkolenia m.in. z zakresu rachunkowości podatków i opłat, rachunkowości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych dochodów samorządowych, windykacji należności budżetowych, gospodarki kasowej i inne. Jej opracowania z dziedziny związanej z realizacją niektórych zadań gmin publikowane były w fachowych czasopismach, np. Wspólnota, Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych, Finanse Publiczne.

Kontakt z koordynatorem

Renata Bąk

koordynator ds. szkoleń
tel. 32 206 80 39 wew. 24
renata.bak@okst.pl

Magdalena Berger

koordynator ds. szkoleń
tel. 32 206 98 43 wew. 25
magdalena.berger@okst.pl

Najbliższe szkolenia

Kalendarz szkoleń

Listopad 2018
PnWtŚrCzPtSbNd
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
zobacz wszystkie szkolenia

Opinie klientów

"Szkolenie dotyczyło planowania, organizacji oraz prowadzenia procesu konsultacji społecznych z mieskzańcami miasta [...]. Szkolenie zostało ocenione przez jego uczestników bardzo dobrze, spełniając w najwyższym stopniu ich oczekiwania i założone cele szkoleniowe. [...]. Realizacja zlecenia i wzajemna współpraca przebiegała prawidłowo. Usługa została wykonana z najwyższą starnanością, terminowo zgodnie z oczekiwaniami Zleceniodawcy i ustalonymi celami."

Urząd Miasta Poznań

Patryk Pawełczak - Zastępca Dyrektora Gabinetu Prezydenta
„Polecam i proszę o kolejne szkolenie z tym wykładowcą !”
 

Uczestnik szkolenia Naliczanie wynagrodzenia pracowniczego w samorządzie - 13 kwietnia 2017 r.

"Szkolenie (...) najlepsze, na jakim dotychczas u Was byłem."

Uczestnik szkolenia trening odporności psychicznej dla pracowników administracji publicznej

5 kwietnia 2017
Szkolenie "Zasady dofinansowania kosztów kształcenia pracowników młodocianych - pomoc de minimis" z Panią Iwoną Latowską z dnia 25 października 2017 r. było dobre. Pani prowadząca wykazała się dużym doświadczeniem i wiedzą. Materiały szkoleniowe były dobrze przygotowane. Pozdrawiam i dziękuję.
 

Dyrektor Gminnego Zespołu Usług Wspólnych w Suszcu - 25 października 2017

Zbigniew Łoza
Szkolenie "Zasady dofinansowania kosztów kształcenia pracowników młodocianych -pomoc de minimis" było profesjonalnie przeprowadzone. Polecam. Mocną stroną był merytorycznie przedstawiony zakres tematyczny.

Gmina Siewierz - 25 października 2017

Katarzyna Węcel-Ptaś
Ten kurs jest obowiązkowy dla wszystkich, którzy zaczynają swoją pracę w zamówieniach publicznych. Znacznie ułatwił wykonywanie moich zawodowych obowiązków. Wykładowca popisał się dużą wiedzą i doświadczeniem praktycznym. Na pewno skorzystam jeszcze ze szkoleń organizowanych w Ośrodku.

Miejska Biblioteka Publiczna im. Hugona Kołłątaja w Dąbrowie Górniczej - 19.09-31.10.2017

Uczestnik Kursu: Specjalista ds. zamówień publicznych