Ośrodek Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. Waleriana Pańki Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

Najnowsze zmiany przepisów kodeksu cywilnego i ich wpływ na likwidację zaległości w dochodach cywilnoprawnych jednostek samorządu terytorialnego. Obowiązek dochodzenia rekompensaty 40 euro

Program

1. Omówienie najnowszych zmian przepisów Kodeksu cywilnego w zakresie zmienionych terminów przedawnienia roszczeń:
a) skrócenie podstawowych terminów przedawnienia roszczeń przysługujących od konsumentów,
b) zmiany przepisów Kodeksu cywilnego w zakresie ustalania końcowego terminu przedawnienia,
c) nowy obowiązek sądu badania z urzędu czy upłynął termin przedawnienia i oddalenia powództwa w razie potwierdzenia tego faktu.
2. Wpływ zmienionych przepisów Kodeksu cywilnego na dochodzenie należności powstałych przed ich wejściem w życie:
a) jak liczyć "nowy" termin przedawnienia?
b) czy stosować "stare" czy "nowe" przepisy?
c) jakie działania podjąć aby nie dopuścić do przedawnienia należności powstałych przed wejściem w życie zmienionych przepisów Kodeksu cywilnego?
3. Należności cywilnoprawne w ewidencji księgowej urzędu j.s.t. i innych jednostkach organizacyjnych:
a) jakie dokumenty stanowią podstawę przypisów i odpisów w księgowości należności  cywilnoprawnych?
b) jakie elementy musi zawierać dokument ustalający należność budżetową aby mógł być ujęty w księgach rachunkowych?
c) czy odsetki za zwłokę należą się od każdej należności cywilnoprawnej?
d) kiedy i w oparciu o jaki dokument przypisać zasądzone orzeczeniem sądu koszty sądowe?
e) w jaki sposób nadać cechy dokumentu księgowego umowie cywilnoprawnej (np. umowie dzierżawy)?
f) czy przypis należności cywilnoprawnej gdzie ustalono termin płatności co miesiąc powinien być dokonywany co miesiąc czy może być dokonany raz na rok?
g) kiedy i w jaki sposób można zarachować wpłatę przeterminowanej należności cywilnoprawnej na odsetki?
h) czy i w jaki sposób powiadomić wpłacającego o sposobie zarachowania wpłaty należności cywilnoprawnej?
i) kiedy należy wystawiać notę odsetkową dla odsetek od należności cywilnoprawnych?
4. Problematyka żądania rekompensaty w wysokości 40 EURO za koszty odzyskiwania należności w przypadku opóźnień w zapłacie wynikających z transakcji handlowych:
a) czy i w jakich przypadkach j.s.t. jest stroną umowy, do której stosuje się przepisy ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych?
b) konsekwencje wynikające z traktowania umów jako transakcji handlowych,
c) omówienie umów zawieranych przez j.s.t. stanowiących transakcje handlowe i zasady postępowania przy dochodzeniu 40 Euro rekompensaty (m.in. ratalna płatność niektórych należności),
d) czy wolno stosować ulgi w zapłacie rekompensaty 40 Euro?
5. Zmienione od 2016 r. zasady podziału dłużników z uwagi na charakter należnych odsetek:
a) naliczanie odsetek wobec dłużników będących podmiotami publicznymi, gdzie stronami umów cywilnoprawnych są wyłącznie podmioty publiczne,
b) naliczanie odsetek wobec dłużników prowadzących działalność gospodarczą  będących kontrahentami podmiotów sektora finansów publicznych,
c) naliczanie odsetek wobec dłużników nieprowadzących działalności gospodarczej.
6. Rodzaje odsetek od zaległych należności cywilnoprawnych:
a) odsetki ustawowe (kapitałowe),
b) odsetki ustawowe za opóźnienie,
c) odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych,
d) wpływ zapisów w umowie cywilnoprawnej na rodzaj odsetek, których wierzyciel może domagać się od zobowiązanego,
e) jak postąpić w przypadku wyegzekwowania odsetek ustawowych (zasądzone w wyroku) gdy należne są odsetki ustawowe za opóźnienie?
Obowiązek podejmowania działań windykacyjnych w stosunku do podmiotów zalegających z zapłatą należności cywilnoprawnych:
a) jaki jest optymalny termin skierowania sprawy do sądu celem uzyskania nakazu zapłaty (terminy, kwoty, opłaty sądowe)?
b) czy przed skierowaniem sprawy do sądu musi być wysłane do zobowiązanego wezwanie do zapłaty?
c) kiedy i w oparciu o jakie dokumenty ująć w księgach rachunkowych zasądzone koszty postępowania sądowego w tym zastępstwa procesowego?
d) czy od niezapłaconych w terminie zasądzonych kosztów sądowych pobiera się odsetki?
e) jak prawidłowo skierować sprawę do egzekucji komorniczej (odpowiednie pełnomocnictwo, wezwanie przedegzekucyjne, opłaty komornicze)?
f) czy i jakie dalsze działania można podjąć po umorzeniu egzekucji przez komornika sądowego?
8. Problematyka nadpłat należności cywilnoprawnych:
a) czy należy bezwzględnie dokonywać zwrotów nadpłat od należności cywilnoprawnych jeżeli kwota nadpłaty wynosi np. 10 gr?
b) jak postępować z bardzo niskimi kwotami nadpłat i zaległości w należnościach cywilnoprawnych?
c) czy zwrotu nadpłaconej należności można dokonać w ramach czynności materialno-technicznej działając z urzędu czy na wniosek?
9. Przedawnione należności cywilnoprawne w księgach rachunkowych:
a) rozróżnienie pojęć „przedawnienie roszczenia” i „przedawnienie należności” w kontekście rzetelności i realności zapisów w ewidencji księgowej, 
b) w jaki sposób powinien być udokumentowany fakt przedawnienia należności cywilnoprawnej?
c) kto i w oparciu o jaki dokument powinien podjąć decyzję o dokonaniu odpisu przedawnionej należności z ksiąg rachunkowych?
d) w jakim terminie należności przedawnione powinny być odpisane z ksiąg rachunkowych?
e) jakie mogą być konsekwencje wykazywania w księgach rachunkowych przedawnionych należności cywilnoprawnych?
f) kto ponosi odpowiedzialność za przedawnienie  należności cywilnoprawnych?
g) jak pracownicy urzędów j.s,t.  i ich jednostek organizacyjnych mogą chronić się przed zarzutem dopuszczenia do przedawnienia należności cywilnoprawnych?
10. Stosowanie ulg w spłacie należności cywilnoprawnych stanowiących dochód jednostki samorządu terytorialnego jako nieefektywne sposoby likwidacji zaległości:
a) czy i jakie ulgi można zastosować w stosunku do zalegającego podmiotu?
b) jakie są warunki i przesłanki stosowania ulg?
c) jakie są formy rozstrzygnięcia w kwestii przyznanej ulgi w zależności od charakteru należności? 
11. Dyskusja, pytania, wyjaśnienia, indywidualne konsultacje.

rozwiń pełny program

Cele szkolenia

Przedstawienie najnowszych zmian w Kodeksie Cywilnym i ich wpływu na likwidację zaległości w dochodach cywilnoprawnych JST. W materiałach szkoleniowych otrzymają Państwo m.in. wzory: procedury dot. windykacji należności cywilnoprawnych, dokumentu dot. odpisu należności przedawnionych, pisma informującego o sposobie zarachowania należności cywilnoprawnej na odsetki i należność główną oraz inne przydatne w windykacji należności wzory pism.

Adresaci szkolenia:

Pracownicy i osoby nadzorujące pracę komórek księgowości dochodów budżetowych w starostwach powiatowych, urzędach miast/gmin i jednostek organizacyjnych realizujących dochody cywilnoprawne. Odbiorcami szkolenia mogą być również pracownicy zajmujący się windykacją należności cywilnoprawnych

Informacje o wykładowcy

przez ponad 30 lat zawodowo zajmowała się problematyką związaną z realizacją i windykacją dochodów budżetowych w jednej z największych jednostek samorządu terytorialnego. Specjalizuje się m.in. w zagadnieniach dotyczących rachunkowości podatków i opłat lokalnych, rachunkowości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, windykacji i egzekucji należności budżetowych, zarówno cywilnoprawnych jak i publicznoprawnych. W ramach obowiązków zawodowych zajmowała się również realizacją dochodów z opłaty skarbowej, administracyjnych kar pieniężnych, mandatów nakładanych przez funkcjonariuszy straży miejskiej, a także stosowaniem ulg  w spłacie należności budżetowych oraz gospodarką kasową w urzędzie, Przez wiele lat pełniła funkcje Dyrektora Wydziału Podatków i Opłat oraz Z-ca Dyrektora Wydziału Egzekucji Administracyjnej i Windykacji w jednym z największych urzędów miejskich, nadzorując wymiar, pobór, rachunkowość i egzekucję należności budżetowych.

Kontakt z koordynatorem

Renata Bąk

koordynator ds. szkoleń
tel. 32 206 80 39 wew. 24
renata.bak@okst.pl

Magdalena Berger

koordynator ds. szkoleń
tel. 32 206 98 43 wew. 25
magdalena.berger@okst.pl

Najbliższe szkolenia

Kalendarz szkoleń

Marzec 2019
PnWtŚrCzPtSbNd
25 26 27 28 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
zobacz wszystkie szkolenia

Opinie klientów

"Szkolenie dotyczyło planowania, organizacji oraz prowadzenia procesu konsultacji społecznych z mieskzańcami miasta [...]. Szkolenie zostało ocenione przez jego uczestników bardzo dobrze, spełniając w najwyższym stopniu ich oczekiwania i założone cele szkoleniowe. [...]. Realizacja zlecenia i wzajemna współpraca przebiegała prawidłowo. Usługa została wykonana z najwyższą starnanością, terminowo zgodnie z oczekiwaniami Zleceniodawcy i ustalonymi celami."

Urząd Miasta Poznań

Patryk Pawełczak - Zastępca Dyrektora Gabinetu Prezydenta
„Polecam i proszę o kolejne szkolenie z tym wykładowcą !”
 

Uczestnik szkolenia Naliczanie wynagrodzenia pracowniczego w samorządzie - 13 kwietnia 2017 r.

"Szkolenie (...) najlepsze, na jakim dotychczas u Was byłem."

Uczestnik szkolenia trening odporności psychicznej dla pracowników administracji publicznej

5 kwietnia 2017
Szkolenie "Zasady dofinansowania kosztów kształcenia pracowników młodocianych - pomoc de minimis" z Panią Iwoną Latowską z dnia 25 października 2017 r. było dobre. Pani prowadząca wykazała się dużym doświadczeniem i wiedzą. Materiały szkoleniowe były dobrze przygotowane. Pozdrawiam i dziękuję.
 

Dyrektor Gminnego Zespołu Usług Wspólnych w Suszcu - 25 października 2017

Zbigniew Łoza
Szkolenie "Zasady dofinansowania kosztów kształcenia pracowników młodocianych -pomoc de minimis" było profesjonalnie przeprowadzone. Polecam. Mocną stroną był merytorycznie przedstawiony zakres tematyczny.

Gmina Siewierz - 25 października 2017

Katarzyna Węcel-Ptaś
Ten kurs jest obowiązkowy dla wszystkich, którzy zaczynają swoją pracę w zamówieniach publicznych. Znacznie ułatwił wykonywanie moich zawodowych obowiązków. Wykładowca popisał się dużą wiedzą i doświadczeniem praktycznym. Na pewno skorzystam jeszcze ze szkoleń organizowanych w Ośrodku.

Miejska Biblioteka Publiczna im. Hugona Kołłątaja w Dąbrowie Górniczej - 19.09-31.10.2017

Uczestnik Kursu: Specjalista ds. zamówień publicznych