Ośrodek Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. Waleriana Pańki Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

Likwidacja zaległości i nadpłat w dochodach skarbu państwa realizowanych przez powiaty i gminy z uwzględnieniem problematyki żądania od dłużników rekompensaty 40 euro tytułem dochodzenia

Program

1. Najnowsze zmiany ustawy o finansach publicznych oraz ustawy o gospodarce nieruchomościami i ich wpływ na realizację dochodów Skarbu Państwa w powiatach i gminach wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.
2. Omówienie podstawowych tytułów należności stanowiących dochód Skarbu Państwa a realizowanych w gminach i powiatach:
• z opłat za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa,
• z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności,
• z tytułu dzierżawy nieruchomości Skarbu Państwa,
• z tytułu sprzedaży gruntów Skarbu Państwa,
• za udostępnienie danych osobowych,
• dochody z odsetek od nieuiszczonych w terminie należności Skarbu Państwa.
3. Specyfika i zasady księgowości dochodów Skarbu Państwa w urzędach gmin i starostw powiatowych:
• jakie dokumenty stanowią podstawę przypisów i odpisów dochodów Skarbu Państwa w księgach rachunkowych?
• jakie elementy musi zawierać dokument ustalający należność na rzecz Skarbu Państwa aby mógł być ujęty w księgach rachunkowych?
• w jaki sposób nadać cechy dokumentu księgowego umowie cywilnoprawnej (np. umowie dzierżawy) lub decyzji określającej należność budżetową?
• w jakim terminie należy przypisać należność do ksiąg rachunkowych?
• czy przypis należności Skarbu Państwa gdzie ustalono termin płatności co miesiąc (np. dzierżawa) powinien być dokonywany co miesiąc czy może być dokonany raz na rok?
• kiedy i w jaki sposób można zarachować wpłatę przeterminowanej należności Skarbu Państwa  na odsetki?
• czy i w jaki sposób powiadomić wpłacającego o sposobie zarachowania wpłaty należności ?
• kiedy należy wystawiać notę odsetkową dla odsetek od należności cywilnoprawnych?
• czy należy bezwzględnie dokonywać zwrotów nadpłat od należności cywilnoprawnych jeżeli kwota nadpłaty wynosi np. 10 gr?
• jak postępować z bardzo niskimi kwotami nadpłat i zaległości w należnościach cywilnoprawnych Skarbu Państwa?
4. Aktualne zasady naliczania odsetek od zaległych należności cywilnoprawnych:
• odsetki ustawowe (kapitałowe),
• odsetki ustawowe za opóźnienie,
• odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych.
5. Wpływ zmian przepisów ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, ustawy Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw na rachunkowość i windykację należności cywilnoprawnych stanowiących dochód j.s.t. i Skarbu Państwa:
• które z umów cywilnoprawnych zawieranych przez jednostki sektora finansów publicznych należy traktować jako transakcje handlowe?
• jakie odsetki naliczyć dłużnikom będącym podmiotami publicznymi?
• naliczanie odsetek wobec dłużników prowadzących działalność gospodarczą  będących kontrahentami podmiotów sektora finansów publicznych,
• naliczanie odsetek wobec dłużników nieprowadzących działalności gospodarczej, prawo czy obowiązek żądania kwoty 40 EURO od dłużników tytułem dochodzenia należności wynikającej z transakcji handlowych,
• kiedy i w oparciu o jaki dokument naliczać rekompensatę w wysokości 40 EURO z tytułu dochodzenia należności wynikającej z transakcji handlowych?
• czy i jakie odsetki pobierać w przypadku nieuregulowania w wyznaczonym terminie rekompensaty stanowiącej równowartość 40 EURO?
6. Przedawnione należności cywilnoprawne i niepodatkowe należności budżetowe oraz należności Skarbu Państwa w księgach rachunkowych?
• rozróżnienie pojęć „przedawnienie roszczenia” i „przedawnienie należności” w kontekście rzetelności i realności zapisów w ewidencji księgowej,
• w jaki sposób powinien być udokumentowany fakt przedawnienia należności cywilnoprawnej i niepodatkowej należności budżetowej?
• kto i w oparciu o jaki dokument powinien podjąć decyzję o dokonaniu odpisu przedawnionej należności z ksiąg rachunkowych?
• w jakim terminie należności przedawnione powinny być odpisane z ksiąg rachunkowych?
• jakie mogą być konsekwencje wykazywania w księgach rachunkowych przedawnionych należności cywilnoprawnych i niepodatkowych należności budżetowych?
• kto ponosi odpowiedzialność za przedawnienie  należności cywilnoprawnych i niepodatkowych należności budżetowych?
• jak pracownicy księgowości mogą chronić się przed zarzutem dopuszczenia do przedawnienia należności cywilnoprawnych i niepodatkowych należności budżetowych?
7. Terminowe odprowadzanie zrealizowanych dochodów Skarbu Państwa do właściwego Urzędu Wojewódzkiego oraz zasady rozliczeń:
• omówienie obowiązujących przepisów,
• zasady rozliczeń (od których dochodów 25% a od których 5% potrącenia,
• najważniejsze zasady i terminy sporządzania sprawozdań (Rb27-S,Rb- ZZ, RB-N),
• ujmowanie należnych dla gminy/powiatu części zrealizowanych dochodów Skarbu Państwa w sprawozdaniu Rb- 27S.
8. Likwidacja zaległości i nadpłat w należnościach Skarbu Państwa realizowanych przez gminy i powiaty:
• terminowe podejmowanie działań przedwindykacyjnych (wezwania do zapłaty), kierowanie spraw do sądu,
• podejmowanie działań egzekucyjnych, dokonywanie zwrotu nadpłat.
9. Wpływ zmian ustawy o finansach publicznych oraz ustawy o gospodarce nieruchomościami na stosowanie ulg w ulg w spłacie należności Skarbu Państwa o charakterze cywilnoprawnym i publicznoprawnym:
• czy wolno stosować ulgi w spłacie należności Skarbu Państwa i na podstawie jakich przepisów?
• nowe, zmienione kryteria stosowania ulg w spłacie należności Skarbu Państwa w zależności o rodzaju ulgi, o która ubiega się dłużnik (interes publiczny, ważny interes dłużnika, względy społeczne lub gospodarcze, możliwości płatnicze dłużnika),
• w jakich formach następuje umorzenie (rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności) należności cywilnoprawnych Skarbu Państwa?
• szczególne wymogi dot. stosowania ulg w odniesieniu do podmiotów prowadzących działalność gospodarczą,
• czy wolno z urzędu umorzyć  należność Skarbu Państwa?
10. Przedawnione należności Skarbu Państwa w księgach rachunkowych?
• rozróżnienie pojęć „przedawnienie roszczenia” i „przedawnienie należności” w kontekście rzetelności i realności zapisów w ewidencji księgowej, 
• kto i w oparciu o jaki dokument powinien podjąć decyzję o dokonaniu odpisu przedawnionej należności z ksiąg rachunkowych?
• w jakim terminie należności przedawnione powinny być odpisane z ksiąg rachunkowych?
• jakie mogą być konsekwencje wykazywania w księgach rachunkowych przedawnionych należności Skarbu Państwa?
• kto ponosi odpowiedzialność za przedawnienie  należności Skarbu Państwa?
• jak pracownicy księgowości mogą chronić się przed zarzutem dopuszczenia do przedawnienia należności Skarbu Państwa?
11. Działania o charakterze przedegzekucyjnym w odniesieniu do publicznoprawnych niepodatkowych należności budżetowych, stanowiących dochód Skarbu Państwa z uwzględnieniem rozporządzeń wykonawczych do ustawy egzekucyjnej:
• zasady wystawiania upomnień i tytułów wykonawczych,
• brak obowiązku prowadzenia ewidencji upomnień,
• brak urzędowego wzoru upomnień
• wystawianie upomnienia w przypadku braku wpłaty w tym optymalny termin wystawienia upomnienia po upływie terminu płatności,
• czy i w jakim momencie przypisać koszty upomnienia w księgach rachunkowych?
• w jaki sposób egzekwować obowiązek zapłaty kosztów upomnienia?
• kiedy wystawić tytuł wykonawczy?
• jakie są wg aktualnych przepisów minimalne kwoty, na które upomnienie lub/i tytuł wykonawczy powinny być wystawione?
• czy i kiedy można wystawić tytuł wykonawczy bez uprzedniego wystawienia upomnienia?
• omówienie i interpretacja pojęć: dalszy tytuł wykonawczy, ponowny tytuł wykonawczy, zmieniony  tytuł wykonawczy. nowe zasady aktualizacji tytułów wykonawczych, w tym obowiązek informowania organu egzekucyjnego o przedawnieniu należności.
12. Dyskusja, pytania, wyjaśnienia, indywidualne konsultacje.

rozwiń pełny program

Celem szkolenia

Przedstawienie najnowszych zmian w ustawie o finansach publicznych oraz ustawy o gospodarce nieruchomościami i ich wpływ na realizację dochodów Skarbu Państwa w powiatach i gminach wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Szkolenie skierowane do

Pracowników i osób nadzorujących pracę komórek księgowości dochodów budżetowych w starostwach powiatowych, urzędach miast/gmin i jednostek organizacyjnych realizujących dochody na rzecz Skarbu Państwa. Odbiorcami szkolenia mogą być również pracownicy zajmujący się windykacją należności cywilnoprawnych i publicznoprawnych Skarbu Państwa.

Informacje o wykładowcy

przez ponad 30 lat zawodowo zajmowała się problematyką związaną z realizacją i windykacją dochodów budżetowych w jednej z największych jednostek samorządu terytorialnego. Specjalizuje się m.in. w zagadnieniach dotyczących rachunkowości podatków i opłat lokalnych, rachunkowości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, windykacji i egzekucji należności budżetowych, zarówno cywilnoprawnych jak i publicznoprawnych. W ramach obowiązków zawodowych zajmowała się również realizacją dochodów z opłaty skarbowej, administracyjnych kar pieniężnych, mandatów nakładanych przez funkcjonariuszy straży miejskiej, a także stosowaniem ulg w spłacie należności budżetowych oraz gospodarką kasową w urzędzie. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, studiów podyplomowych z zakresu doradztwa podatkowego i finansów publicznych, przez wiele lat pełniła funkcje Dyrektora Wydziału Podatków i Opłat oraz Z-ca Dyrektora Wydziału Egzekucji Administracyjnej i Windykacji w jednym z największych urzędów miejskich, nadzorując wymiar, pobór, rachunkowość i egzekucję należności budżetowych. Współpracuje z wieloma ośrodkami szkoleniowymi w kraju , w tym m.in. stowarzyszonymi w ramach  Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej,   prowadząc szkolenia m.in. z zakresu rachunkowości podatków i opłat, rachunkowości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych dochodów samorządowych, windykacji należności budżetowych, gospodarki kasowej i inne. Jej opracowania z dziedziny związanej z realizacją niektórych zadań gmin publikowane były w fachowych czasopismach, np. Wspólnota, Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych, Finanse Publiczne.

Kontakt z koordynatorem

Renata Bąk

koordynator ds. szkoleń
tel. 32 206 80 39 wew. 24
renata.bak@okst.pl

Agnieszka Wronecka

asystent koordynatora ds. szkoleń
tel. 71 372 41 21
agnieszka.wronecka@okst.pl

Najbliższe szkolenia

Kalendarz szkoleń

Kwiecień 2019
PnWtŚrCzPtSbNd
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
zobacz wszystkie szkolenia

Opinie klientów

"Szkolenie dotyczyło planowania, organizacji oraz prowadzenia procesu konsultacji społecznych z mieskzańcami miasta [...]. Szkolenie zostało ocenione przez jego uczestników bardzo dobrze, spełniając w najwyższym stopniu ich oczekiwania i założone cele szkoleniowe. [...]. Realizacja zlecenia i wzajemna współpraca przebiegała prawidłowo. Usługa została wykonana z najwyższą starnanością, terminowo zgodnie z oczekiwaniami Zleceniodawcy i ustalonymi celami."

Urząd Miasta Poznań

Patryk Pawełczak - Zastępca Dyrektora Gabinetu Prezydenta
„Polecam i proszę o kolejne szkolenie z tym wykładowcą !”
 

Uczestnik szkolenia Naliczanie wynagrodzenia pracowniczego w samorządzie - 13 kwietnia 2017 r.

"Szkolenie (...) najlepsze, na jakim dotychczas u Was byłem."

Uczestnik szkolenia trening odporności psychicznej dla pracowników administracji publicznej

5 kwietnia 2017
Szkolenie "Zasady dofinansowania kosztów kształcenia pracowników młodocianych - pomoc de minimis" z Panią Iwoną Latowską z dnia 25 października 2017 r. było dobre. Pani prowadząca wykazała się dużym doświadczeniem i wiedzą. Materiały szkoleniowe były dobrze przygotowane. Pozdrawiam i dziękuję.
 

Dyrektor Gminnego Zespołu Usług Wspólnych w Suszcu - 25 października 2017

Zbigniew Łoza
Szkolenie "Zasady dofinansowania kosztów kształcenia pracowników młodocianych -pomoc de minimis" było profesjonalnie przeprowadzone. Polecam. Mocną stroną był merytorycznie przedstawiony zakres tematyczny.

Gmina Siewierz - 25 października 2017

Katarzyna Węcel-Ptaś
Ten kurs jest obowiązkowy dla wszystkich, którzy zaczynają swoją pracę w zamówieniach publicznych. Znacznie ułatwił wykonywanie moich zawodowych obowiązków. Wykładowca popisał się dużą wiedzą i doświadczeniem praktycznym. Na pewno skorzystam jeszcze ze szkoleń organizowanych w Ośrodku.

Miejska Biblioteka Publiczna im. Hugona Kołłątaja w Dąbrowie Górniczej - 19.09-31.10.2017

Uczestnik Kursu: Specjalista ds. zamówień publicznych