Ośrodek Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. Waleriana Pańki Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

Kurs specjalisty postępowania administracyjnego po nowelizacji kpa - jej skutki prawne i co oznacza w praktyce

Miejsce OKST Katowice
Termin 21-22 sierpnia 2018
Czas trwania 09:00 - 14:00
Cena 525,00 zł
UWAGA! Przy zgłoszeniu do 10.08.2018 r. cena kursu wynosi 475 zł od osoby.

Program

DZIEŃ PIERWSZY:
 1. Zmiany w obszarze zasad ogólnych postępowania administracyjnego:
 • Zasada „in dubio pro libertate”  - art. 7a kpa;
 • Zasada współdziałania organów;
 • Zasada in dubio pro reo;
 • Zasada proporcjonalności, bezstronności i równego traktowania;
 • Zasada uprawnionych oczekiwań – pewności prawa art. 8 § 2 kpa;
 • Zasada polubownego załatwienia spraw – art. 13 kpa;
 • Zmiana w zakresie dwuinstancyjności postępowania art. 16 kpa;
 • Zdefiniowanie decyzji prawomocnej art. 15 kpa.
 1. Bezczynność organu i przewlekłość postępowania, ponaglenie:
 • zmiany w art. 36–38 k.p.a., w tym zdefiniowane w art. 37 k.p.a. pojęcia bezczynności i przewlekłości;
 • ponaglenie jako środek zaskarżenia bezczynności i przewlekłości;
 • procedura rozpoznania ponaglenia;
 • obowiązek pouczenia strony o możliwości wniesienia ponaglenia, w sytuacji, o której mowa w art. 36 § 1 k.p.a., a także zmiana ustawy o samorządowych kolegiach odwoławczych;
 • skarga na bezczynność i przewlekłość w nowym ujęciu.
 1. Zawiadomienie stron o decyzji lub innych czynnościach w postępowaniach z udziałem znacznej liczby podmiotów (art. 49-49b i art. 91 § 3 k.p.a):
 • sposób liczenia skutku zawiadomienia;
 • sposób publicznego zawiadomienia o rozprawie;
 • prawo żądania przez stronę udostępnienia jej odpisu decyzji lub postanowienia w sposób i w formie określonych we wniosku w przypadku zastosowania zawiadomienia o decyzji a brak możliwości spełnienia tego żądania przez organ.
 1.  Mediacja w postępowaniu administracyjnym:
 • zmiany dot. rozdziału 5a, art. 35 § 5, art. 83 § 4, art. 96a–96n, art. 263 § 1, art. 263a i art. 264 § 1a k.p.a. - jako nowa instytucja postępowania administracyjnego;
 •  charakter sprawy, pozwalający na przeprowadzenie mediacji - wielość stron, możliwość zawarcia ugody, sprawa, w której organ ma zamiar wydać decyzję na niekorzyść adresata i może się spodziewać odwołania - organ stroną mediacji; cel i skutki mediacji;
 • układ horyzontalny i układ wertykalny;
 • bezstronność mediacji;
 • dobrowolność mediacji;
 • kwestie poufności;
 • czas trwania mediacji i sposób jej zakończenia;
 • koszty mediacji – wynagrodzenie mediatora.
 1. Wskazanie niespełnionych przesłanek do wydania decyzji zgodnej z żądaniem strony:
 • art. 79a k.p.a. - ułatwienie stronie podjęcia działań zmierzających do skorygowania treści wniosku lub uzupełnienia materiału dowodowego w sprawie, a w efekcie – uniknięcie wydania rozstrzygnięcia negatywnego, gdy wydanie decyzji pozytywnej jest możliwe;
 • zakres zastosowania i wyłączenia na mocy „lex specialis”.
 1. Nakaz rozstrzygania niedających się usunąć wątpliwości faktycznych na korzyść strony:
 • art. 81a k.p.a. – odpowiednik zasady „in dubio pro reo”?;
 • przesłanki i skutki wprowadzenia regulacji;
 • „wątpliwości faktycznych” a reguły dowodowe;
 • zastosowanie tej zasady w sprawach, w których występują strony o spornych interesach.
DZIEŃ DRUGI:
 1.  Usprawnienie współdziałania organów i posiedzenie w trybie współdziałania:
 • art. 106 § 6 i art. 106a k.p.a. – instytucja posiedzenia w trybie współdziałania, na wniosek strony, organu współdziałającego i z urzędu;
 • termin na zwołanie posiedzenia;
 • udział stron w posiedzeniu.
 1.  Milczące załatwienie sprawy (art. 1 pkt 1, art. 122a–122g, art. 151 § 3, art. 155a, art. 158 § 1 zd. 2, art. 162a k.p.a.):
 • cel instytucji milczącego załatwienia sprawy i jej istota;
 • przepis prawa materialnego jako podstawa prawna do jej zastosowania;
 • milczące zakończenie postępowania (pasywna) a milcząca zgoda (aktywna);
 • termin milczącego załatwienia sprawy;
 • zaświadczenie o milczącym załatwieniu sprawy i możliwość weryfikacji prawidłowości
      milczącego załatwienia sprawy.
 1.   Ugoda administracyjna:
  • rezygnacja z przesłanki „uproszczenia lub przyspieszenia postępowania” - art. 114 k.p.a.;
  • prawo organu do wystąpienia z inicjatywą zawarcia ugody;
  • doprecyzowanie treści ugody i konieczność włączenia ugody do akt sprawy;
  • forma ugody.
 2.  Zmiany dotyczące postępowania odwoławczego:
 • zrzeczeniu się odwołania;
 • zmiana zakresu postępowania wyjaśniającego prowadzonego przez organ odwoławczy i podstaw do wydania decyzji kasatoryjnej;
 • wytyczne organu odwoławczego w zakresie wykładni prawa;
 • sprzeciw od decyzji kasatoryjnej – wymogi formalne i tryb jego wnoszenia oraz rozpoznania;
 • doprecyzowana forma uwzględnienia skargi strony w trybie autokontroli (zmiana art. 54 § 3 p.p.s.a.);
 • fakultatywny wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy;
 1.  Tryb postępowania administracyjnego o charakterze uproszczonym:
 • specyfika postępowania uproszczonego;
 • maksymalny termin na załatwienie sprawy w postępowaniu uproszczonym; wyłączenie możliwości wypowiedzenia się przez stronę co do przeprowadzonych dowodów;
 • ograniczenie postępowania dowodowego do dowodów przedstawionych przez stronę na etapie wszczęcia postępowania i dowodów możliwych do ustalenia przez organ na podstawie danych, którymi organ ten dysponuje.
 1.  Administracyjne kary pieniężne (art. 189a–189k k.p.a.):
 • definicja administracyjnej kary pieniężnej;
 • przesłanki wymiaru administracyjnej kary pieniężnej;
 • odstąpienie od nałożenia administracyjnej kary pieniężnej i udzielenie pouczenia;
 • odsetki od kary zaległej;
 • terminy przedawnienia nakładania administracyjnej kary pieniężnej;
 • terminy przedawnienia egzekucji takiej kary;
 • udzielenie ulgi w spłacie.
 1.  Pozostałe zmiany w k.p.a. i w innych ustawach:
 • możliwość doręczeń na elektroniczne skrzynki podawcze między podmiotami publicznymi;
 • doprecyzowanie zasad liczenia terminów;
 • zmiana terminu na uzupełnienie braków formalnych podania;
 • możliwość poświadczenia za zgodność z oryginałem dokumentu przez pracownika organu prowadzącego postępowanie;
 • pouczenie o wysokości opłaty albo wpisu od skargi do sądu;
 • zachowanie terminu na wniesienie skargi w razie skierowania jej wprost do sądu administracyjnego usunięcie wymogu wezwania organu do usunięcia naruszenia prawa.

rozwiń pełny program

Celem kursu jest:

uzupełnienie i uporządkowanie wiedzy dotyczącej podstawowych zagadnień teoretycznych oraz zagadnień praktycznych z zakresu postępowania administracyjnego ze szczególnym uwzględnieniem zmian w procedurze administracyjnej związanymi z wejściem w życie nowelizacji przepisów postępowania administracyjnego.

Obowiązujące od 1 czerwca 2017 r. zmiany w kodeksie postępowania administracyjnego wprowadziły wiele nowych instytucji, nieznanych dotąd w procedurze administracyjnej.

Omówienie zmian w przepisach ma kluczowe znaczenie dla pracowników administracji publicznej w usprawnieniu procedur administracyjnych. Uczestnicy poznają różne aspekty praktycznego stosowania zasad KPA. Wszystkie zagadnienia przedstawione zostaną przy użyciu przykładów praktycznych, a także w oparciu o orzecznictwo i doktryny.

Kurs skierowany do:

osób zajmujących się wydawaniem decyzji administracyjnej  w jednostkach samorządu terytorialnego. Zajęcia będą prowadzone w systemie wykładów oraz warsztatów z omówieniem praktycznych przykładów. Posiadamy praktyczne materiały przygotowane z myślą o uczestnikach kursu a dodatkowo każdy uczestnik kursu otrzyma najnowsze wydanie książkowe  KPA. Kurs trwa 12 godzin lekcyjnych realizowany jest w siedzibie Ośrodka w Katowicach w dni robocze w formie całodniowych szkoleń (6 godzin lekcyjnych). Uczestnicy po zakończonym kursie otrzymają certyfikaty. 

Informacje o wykładowcy

Etatowy Członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu, doświadczony ceniony i wysoko oceniany wykładowca.

Kontakt z koordynatorem

Renata Bąk

koordynator ds. szkoleń
tel. 32 206 80 39 wew. 24
renata.bak@okst.pl

Katarzyna Nowak

koordynator działu sprzedaży
tel. 32 206 98 43 wew. 28
katarzyna.nowak@okst.pl

Miejsce szkolenia

OKST Katowice
Katowice, kod 40-005
ul. Moniuszki 7

szkolenia@okst.pl
tel. 32 206 80 39, 32 206 98 43,
32 259 86 73, 32 253 84 09
      
fax. 32 206 98 43 wew. 22, 26

GPS: 
Szerokość: 50.26059430000001
Długość: 19.023892100000012

Najbliższe szkolenia

Kalendarz szkoleń

Marzec 2019
PnWtŚrCzPtSbNd
25 26 27 28 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
zobacz wszystkie szkolenia

Opinie klientów

"Szkolenie dotyczyło planowania, organizacji oraz prowadzenia procesu konsultacji społecznych z mieskzańcami miasta [...]. Szkolenie zostało ocenione przez jego uczestników bardzo dobrze, spełniając w najwyższym stopniu ich oczekiwania i założone cele szkoleniowe. [...]. Realizacja zlecenia i wzajemna współpraca przebiegała prawidłowo. Usługa została wykonana z najwyższą starnanością, terminowo zgodnie z oczekiwaniami Zleceniodawcy i ustalonymi celami."

Urząd Miasta Poznań

Patryk Pawełczak - Zastępca Dyrektora Gabinetu Prezydenta
„Polecam i proszę o kolejne szkolenie z tym wykładowcą !”
 

Uczestnik szkolenia Naliczanie wynagrodzenia pracowniczego w samorządzie - 13 kwietnia 2017 r.

"Szkolenie (...) najlepsze, na jakim dotychczas u Was byłem."

Uczestnik szkolenia trening odporności psychicznej dla pracowników administracji publicznej

5 kwietnia 2017
Szkolenie "Zasady dofinansowania kosztów kształcenia pracowników młodocianych - pomoc de minimis" z Panią Iwoną Latowską z dnia 25 października 2017 r. było dobre. Pani prowadząca wykazała się dużym doświadczeniem i wiedzą. Materiały szkoleniowe były dobrze przygotowane. Pozdrawiam i dziękuję.
 

Dyrektor Gminnego Zespołu Usług Wspólnych w Suszcu - 25 października 2017

Zbigniew Łoza
Szkolenie "Zasady dofinansowania kosztów kształcenia pracowników młodocianych -pomoc de minimis" było profesjonalnie przeprowadzone. Polecam. Mocną stroną był merytorycznie przedstawiony zakres tematyczny.

Gmina Siewierz - 25 października 2017

Katarzyna Węcel-Ptaś
Ten kurs jest obowiązkowy dla wszystkich, którzy zaczynają swoją pracę w zamówieniach publicznych. Znacznie ułatwił wykonywanie moich zawodowych obowiązków. Wykładowca popisał się dużą wiedzą i doświadczeniem praktycznym. Na pewno skorzystam jeszcze ze szkoleń organizowanych w Ośrodku.

Miejska Biblioteka Publiczna im. Hugona Kołłątaja w Dąbrowie Górniczej - 19.09-31.10.2017

Uczestnik Kursu: Specjalista ds. zamówień publicznych