Ośrodek Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. Waleriana Pańki Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

Kontrola i audyt zamówień publicznych – jak nie popełniać błędów? Zajęcia praktyczne

Program

DZIEŃ I
 1. Zamówienia publiczne – wrażliwy obszar działalności jednostki:
  1. Cel kontroli i audytu obszaru zamówień publicznych.
  2. Zasady udzielania zamówień publicznych w sektorze finansów publicznych – ich zrozumienie dla prawidłowości stosowania procedur zamówień publicznych.
  3. Zdefiniowanie problemów Zamawiającego i próby ich rozwiązywania – praktyczna znajomość i umiejętność interpretacji przepisów prawa zamówień publicznych.
 2. Etap opisu przedmiotu zamówienia – przygotowanie postępowania:
  1. Zagadnienie dotyczące opisu tego, co chcemy kupić, zamówić, wykonać - dlaczego Zamawiający nie potrafi zdefiniować swoich potrzeb.
  2. Co to znaczy niejednoznaczny opis przedmiotu zamówienia – kiedy mamy z nim do czynienia?
  3. Opis dyskryminacyjny – na czym on polega w praktyce?
  4. Naruszenie zasady uczciwej konkurencji  i niedozwolone praktyki.
  5. Aspekty społeczne w opisie przedmiotu zamówienia – co z tego wynika dla wykonawcy i zamawiającego?
 3. Szacowanie wartości zamówienia i wybór trybu – przygotowanie postępowania:
  1. Sposoby i metody szacowania wartości zamówienia w zależności od rodzaju zamówienia publicznego.
  2. Szacowanie zamówienia na dostawy i usługi.
  3. Szacowanie wartości zamówień mieszanych – problemy w stosowaniu przepisów, wybór właściwego sposobu szacowania.
  4. Dokumentowanie z czynności szacowania zamówienia publicznego – występujące nieprawidłowości.
  5. Przesłanki wyboru trybu innego niż podstawowy – analiza przesłanek i ich wykładnia.
 4. Ustalanie warunków udziału w postępowaniu – od czego zacząć i jakie błędy są najczęściej popełniane na tym etapie:
  1. Nieumiejętność zrozumienia o co chodzi w zastosowaniu zasady proporcjonalności.
  2. Co to jest zdolność do należytego wykonania zamówienia i jak ją oceniać?
  3. Kiedy mówimy o warunkach „nadmiernych” i żądaniu dokumentów „niezgodnie z przepisami”.
  4. Poleganie na zasobach podmiotów trzecich – wymogi dokumentowania i przedstawianie ich zamawiającemu.
  5. Konsorcjum – jak oceniać doświadczenie wykonawcy uzyskane w ramach wykonywanych wspólnie zadań i co zamawiający powinien ocenić w kontekście ustanowionych wymogów w postępowaniu?
 5. Wykluczenie wykonawcy w postępowaniu – podstawy obligatoryjne i fakultatywne:
  1. Badanie podstaw wykluczenia – problemy praktyczne oceny przesłanek obligatoryjnych.
  2. Czy stosować przesłanki fakultatywne i jak je sprawdzać i oceniać?
  3. Problem self-cleanigu w zamówieniach i sposób oceny wyjaśnień wykonawcy.
 6. Kryteria oceny ofert – problematyka kryteriów pozacenowych.
  1. Dlaczego Zamawiający mają problem z ustalaniem kryteriów pozacenowych?
  2. Jak podejść do zagadnienia kryteriów oceny ofert i dlaczego cena wypiera inne kryteria?
  3. Problem kryteriów niezwiązanych z przedmiotem zamówienia - opis błędów i nieprawidłowości.
DZIEŃ II:
 1. Ogłoszenie postępowania – wymogi dokumentacyjne:
  1. SIWZ – jednoznaczność i zgodność z przepisami – jak uniknąć pytań i wyjaśnień treści SIWZ?
  2. Zamieszczanie ogłoszeń i ich zmiany – co jest ważne?
  3. Ustanawianie właściwych terminów składania ofert – liczenie terminów i problem ich wydłużania.
 2. Etap prowadzenia postępowania – osoby uczestniczące po stronie Zamawiającego:
  1. Komisja przetargowa, jej rola i zadania, wymogi dokumentowania – gdzie popełnia się błędy i dlaczego?
  2. Fałszywe oświadczenia i wątpliwości, co do wykluczenia osób – jak postępować, konflikt interesów?
  3. Pracownicy Zamawiającego, doradcy, konsultanci, eksperci – kto za co odpowiada i na jakiej podstawie?
 3. Wybór oferty najkorzystniejszej – problem odrzucenia oferty i wykluczenia wykonawcy oraz unieważnienie postępowania:
  1. Skutki zaniechania wykluczenia wykonawcy mimo istnienia podstaw wykluczenia, badanie wyjaśnień.
  2. Odrzucenie oferty – podstawa odrzucenia, badanie i ocena ofert, uzasadnienie.
  3. Problem dokumentacji składającej się na pojęcie oferty.
  4. Przetarg nieograniczony w procedurze odwróconej – badanie ofert.
 4. Etap końcowy - podpisanie umowy, realizacja umowy i zmiany umowy – problemy praktyczne:
  1. Kiedy można podpisać umowę i jakich dokumentów może Zamawiający żądać przed podpisaniem umowy z wybranym wykonawcą?
  2. Czy wykonawca może uchylić się od zawarcia umowy i jakie są tego konsekwencje?  Czy Zamawiający może nie podpisać umowy z wybranym wykonawcą i jakie są możliwe konsekwencje tego działania?
  3. Dlaczego Zamawiający zapominają o egzekwowaniu zapisów umowy i z czego to wynika.
  4. Kiedy zmiana umowy jest niedopuszczalna a kiedy możliwa?
  5. Czy zmiana umowy jest dopuszczalna w innych przypadkach niż określona w umowie?
  6. Zapisy umowne o podwykonawcach i dalszych podwykonawcach a praktyka – problemy w trakcie realizacji umowy.
  7. Kiedy umowa jest zakończona i jak liczyć okres gwarancji i rękojmi?
 5. Dokumentowanie czynności w zamówieniach publicznych oraz w trakcie realizacji umowy:
  1. Protokoły i oświadczenia.
  2. Umowy i aneksy do umów.
  3. Dokumentacja tworzona w trakcie realizacji umowy i na zakończenie.
 6. Odpowiedzialność w zamówieniach publicznych za błędy i nieprawidłowości:
  1. Rola i podział zadań w procesie zamówień publicznych – jak zorganizować sprawny system.
  2. Pracownik Zamawiającego – kiedy odpowiada i za co, jak egzekwować odpowiedzialność pracowniczą oraz z tytułu dyscypliny finansów publicznych?
  3. Powierzenie przeprowadzenia zamówienia publicznego – kiedy jest stosowana i jakie niesie ze sobą to konsekwencje?
  4. Odpowiedzialność Kierownika jednostki, przekazanie zadań i odpowiedzialności.
  5. Podstawa prawna odpowiedzialności – problemy praktyczne.
 7. Podsumowanie warsztatów.
rozwiń pełny program

Cele szkolenia

CELE ZAJĘĆ:
 • Przedstawienie informacji o sposobach kontroli i oceny postępowań przetargowych.
 • Szczególny nacisk zostanie położony na mówienie różnego typu nieprawidłowości, jakie mają miejsce w zamówieniach na usługi, dostawy i roboty budowlane oraz na interpretację przepisów.
 • Przedstawione zostaną też wyniki kontroli w zakresie zamówień publicznych oraz stanowiska UZP i orzecznictwo KIO.
 • Szczególny nacisk zostanie położony na dyskusję o problemach na różnych etapach podejmowania decyzji w trakcji trwania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego tj. na etapie planowania zamówienia publicznego, na etapie przygotowania zamówienia publicznego, w trakcie czynności badania i oceny ofert, podpisania umowy i jej realizacji, a także jej wykonania i procedur zmiany umowy.
 • Omówione zostanie zagadnienie skutków wystąpienia nieprawidłowości oraz odpowiedzialności w zamówieniach publicznych w tym odpowiedzialności z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych.
 • Zasygnalizowane zostaną problemy dot. stosowania RODO w zamówieniach publicznych i elektronizacji.

UDZIAŁ W ZAJĘCIACH POZWOLI UCZESTNIKOM:
 • poznać w jaki sposób audytor/kontroler sprawdza postępowanie przetargowe,
 • poznać najczęściej występujące błędy i nieprawidłowości na każdym etapie postępowania aby uchronić się przed ich popełnieniem i dowiedzieć się, na co zwracać uwagę podczas przygotowywania dokumentacji przetargowej,
 • nabyć umiejętność rozwiązywania sytuacji trudnych w zamówieniach publicznych, umieć stosować i interpretować przepisy oraz sięgać do orzecznictwa sądowego w szczególności KIO,
 • zapoznać się z negatywnymi konsekwencjami, jakie może przynieść dopuszczenie do błędów i nieprawidłowości w stosowaniu ustawy prawo zamówień publicznych.
 • zapobiec nieprawidłowościom poprzez rzetelne przygotowanie się do przygotowania dokumentacji postępowania z należytą starannością uwzględniającą nowe przepisy RODO i elektronizacji zamówień publicznych.

Szkolenie skierowane do

kontrolerzy i audytorzy wewnętrzni zatrudnieni w jednostkach sektora finansów publicznych albo wykonujący czynności na umowę zlecenia; pracownicy Zamawiającego uczestniczący w komisjach przetargowych oraz osoby przygotowujące dokumentację postępowania o udzielenie zamówienia publicznego; pracownicy zajmujący się zamówieniami publicznymi w jednostkach sektora finansów publicznych jak również spoza tego sektora chcący zdobyć informacje na temat nieprawidłowości w zamówieniach publicznych; kierownicy jednostek sektora finansów publicznych, zastępcy, sekretarze, skarbnicy oraz kierownicy merytorycznie odpowiedzialni za etap przygotowania albo realizacji zamówień publicznych, wykonujących umowę zawartą w trybie zamówień publicznych, wszystkie osoby zainteresowane zdobyciem wiedzy na temat tego jak nie popełniać błędów w stosowaniu przepisów dot. zamówień publicznych.

Informacje o wykładowcy

Radca prawny, audytor, trener, doradca, pracownik samorządowy od 1998 roku, audytor systemu finansów publicznych od 2002 roku. Z audytem wewnętrznym jest związana od samego początku systemu. Doświadczony audytor - praktyk, który przeprowadził liczne audyty z zakresu inwestycji budowlanych, opieki społecznej, opieki zdrowotnej, zamówień publicznych, szkolnictwa, w tym niepublicznych jednostek oświaty, gospodarki finansowej, w tym instytucji kultury oraz projektów współfinansowanych ze środków UE.

Kontakt z koordynatorem

Barbara Tekień

koordynator ds. szkoleń
tel. 32 259 86 73
barbara.tekien@okst.pl

Katarzyna Elsner

koordynator ds. administracyjnych
tel. 71 372 41 21
katarzyna.elsner@okst.pl

Najbliższe szkolenia

Kalendarz szkoleń

Styczeń 2019
PnWtŚrCzPtSbNd
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
zobacz wszystkie szkolenia

Opinie klientów

"Szkolenie dotyczyło planowania, organizacji oraz prowadzenia procesu konsultacji społecznych z mieskzańcami miasta [...]. Szkolenie zostało ocenione przez jego uczestników bardzo dobrze, spełniając w najwyższym stopniu ich oczekiwania i założone cele szkoleniowe. [...]. Realizacja zlecenia i wzajemna współpraca przebiegała prawidłowo. Usługa została wykonana z najwyższą starnanością, terminowo zgodnie z oczekiwaniami Zleceniodawcy i ustalonymi celami."

Urząd Miasta Poznań

Patryk Pawełczak - Zastępca Dyrektora Gabinetu Prezydenta
„Polecam i proszę o kolejne szkolenie z tym wykładowcą !”
 

Uczestnik szkolenia Naliczanie wynagrodzenia pracowniczego w samorządzie - 13 kwietnia 2017 r.

"Szkolenie (...) najlepsze, na jakim dotychczas u Was byłem."

Uczestnik szkolenia trening odporności psychicznej dla pracowników administracji publicznej

5 kwietnia 2017
Szkolenie "Zasady dofinansowania kosztów kształcenia pracowników młodocianych - pomoc de minimis" z Panią Iwoną Latowską z dnia 25 października 2017 r. było dobre. Pani prowadząca wykazała się dużym doświadczeniem i wiedzą. Materiały szkoleniowe były dobrze przygotowane. Pozdrawiam i dziękuję.
 

Dyrektor Gminnego Zespołu Usług Wspólnych w Suszcu - 25 października 2017

Zbigniew Łoza
Szkolenie "Zasady dofinansowania kosztów kształcenia pracowników młodocianych -pomoc de minimis" było profesjonalnie przeprowadzone. Polecam. Mocną stroną był merytorycznie przedstawiony zakres tematyczny.

Gmina Siewierz - 25 października 2017

Katarzyna Węcel-Ptaś
Ten kurs jest obowiązkowy dla wszystkich, którzy zaczynają swoją pracę w zamówieniach publicznych. Znacznie ułatwił wykonywanie moich zawodowych obowiązków. Wykładowca popisał się dużą wiedzą i doświadczeniem praktycznym. Na pewno skorzystam jeszcze ze szkoleń organizowanych w Ośrodku.

Miejska Biblioteka Publiczna im. Hugona Kołłątaja w Dąbrowie Górniczej - 19.09-31.10.2017

Uczestnik Kursu: Specjalista ds. zamówień publicznych