Ośrodek Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. Waleriana Pańki Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

Rabat 15 % dla nowych subskrybentów 

Zapisując się do naszego "NEWSLETTERA" do 31 sierpnia 2018 r. zyskasz 15% rabatu na szkolenie jednodniowe, ktory możesz wykorzystać w przeciągu 3 miesiecy od daty rejestraji.
 
Aby uzyskać rabat, należy wybrać pole "NEWSLETTER" na stronie głównej w prawym górnym rogu, następnie wpisać swoje imię i nazwisko, prawidłowy adres e-mail, nazwę instytucji oraz numer telefonu. 

Przy zgłoszeniu na wybrane szkolenie, prosimy o odpowiednią adnotację na karcie zgłoszenia. 

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE PROMOCJI
“RABAT 15 % NA SZKOLENIE DLA NOWYCH SUBSKRYBENTÓW”
 
§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.
Organizatorem promocji „15 % RABATU NA SZKOLENIE DLA NOWYCH SUBSKRYBENTÓW” jest Ośrodek Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. Waleriana Pańki z siedzibą w Katowicach ul. Moniuszki 7, zwany dalej “OKST”.
2.
Promocja dotyczy zgłoszeń przesłanych na szkolenie realizowane w terminie 3 miesiące od dnia zarejestrowania adresu e-mail w bazie OKST na stronie internetowej www.okst.pl. Promocja obowiązuje w okresie od 23.06.2018 roku do 31.08.2018 roku.
 
§ 2
ZASADY PROWADZENIA PROMOCJI
1.
Warunkiem otrzymania rabatu jest wpisanie się do bazy newslettera – tj. podanie swojego imienia i nazwiska, prawidłowego adresu e-mail, nazwy instytucji oraz numeru telefonu, poprzez wpis w formie elektronicznej na stronie www.okst.pl
2. 
Uczestnik szkolenia w chwili dokonywania zgłoszenia na wybrane szkolenie musi poinformować Organizatora promocji tj „OKST” o chęci skorzystania z promocji, poprzez adnotację na karcie zgłoszenia „rabat 15 % dla nowych subskrybentów”.
3.
Promocja dotyczy szkoleń otwartych jednodniowych organizowanych przez OKST w Katowicach, we Wrocławiu oraz w Poznaniu.
4.
Rabat jest jednorazowy i przysługuje jednej osobie obsługującej podany adres e-mail.
5.
Rabat nie łączy się z innymi promocjami.
6.
W przypadku rezygnacji lub odwołania szkolenia, istnieje możliwość wybrania kolejnego szkolenia, które jest planowane w terminie promocji tj. 3 miesiące od daty wpisu adresu e-mail do bazy na stronie www.okst.pl .
 
§ 3
ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA
1.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości skorzystania z rabatu przez Uczestnika z przyczyn leżących po stronie Uczestnika. 
 
§ 4
REKLAMACJE
1.
Reklamacje, co do przebiegu Promocji mogą być zgłaszane przez Uczestników na adres Organizatora: ul. Moniuszki 7 40-005 Katowice lub drogą elektroniczną na adres e-mail: szkolenia@okst.pl.
2.
Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora.
3. 
O decyzji Organizatora w przedmiocie reklamacji Uczestnik zostanie powiadomiony pisemnie za pośrednictwem poczty lub pocztą elektroniczną, w zależności od tego, w jaki sposób Reklamacja została przesłana do Organizatora.
4.
Powyższe postanowienia i procedura reklamacyjna przyjęta przez Organizatora nie naruszają w żaden sposób uprawnień przyznanych Uczestnikowi na mocy powszechnie obowiązującego prawa, w tym możliwości dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.
 
§ 5
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.
Wzięcie udziału w Promocji oznacza zgodę jej Uczestnika na warunki Promocji określone niniejszym Regulaminem.
2.
Regulamin promocji dostępny będzie w siedzibie OKST oraz na stronie internetowej www.okst.pl 
3.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.
 

Koordynatorzy

Katarzyna Nowak

koordynator działu sprzedaży
tel. 32 206 98 43 wew. 28
katarzyna.nowak@okst.pl

Anna Rawza

asystent koordynatora ds. szkoleń
tel. 32 253 84 09 wew. 33
anna.rawza@okst.pl

Maja Kasprzak

asystent koordynatora ds. szkoleń
tel. 32 206 80 39 wew. 31
maja.kasprzak@okst.pl