Ośrodek Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. Waleriana Pańki Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

Projekty w trakcie realizacji

Rekrutacja realizatorów usługi cateringowej do 19 marca 2019

Rekrutacja dotyczy projektu „Nowoczesne zarządzanie usługami dziedzinowymi w samorządach województwa śląskiego” finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach osi II POWER Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne. Celem realizacji zamówienia jest podniesienie jakości usług administracyjnych istotnych dla prowadzenia działalności gospodarczej w obszarach podatków i opłat oraz zarządzania nieruchomościami świadczonych w 8 miastach na Śląsku.

Przedmiot postępowaniai główne zadania:
Ogółem przeprowadzonych zostanie 114 dni szkoleniowych w ramach których przeszkolonych zostanie 1772 osoby.
Usługa cateringowa rozumiana jest jako dostawa przerw/serwisów kawowych i zestawu obiadowego (zupa + drugie danie), oraz serwis i obsługa po zakończeniu każdego dnia szkoleniowego.
Świadczenie usługi cateringowej ma polegać na przygotowaniu, dostarczeniu i podaniu posiłków (rozłożenie na stołach) we wskazanej sali na terenie wskazanego obiektu. Wydanie posiłków ma się odbywać z zachowaniem wysokiej jakości produktów i warunków realizacji usługi.

Termin składania ofert:
Oferty należy składać w terminie do 19 marca 2019 r. do godziny 15.00.

Załączniki:
Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1 - formularz oferty
Załącznik nr 2 - wzór umowy
Załącznik nr 3 - harmonogram
W
yjaśnienia do zapytania ofertowego


Wybór wykonawcy
w zakresie realizacji usługi przygotowania, dostawy i świadczenia usług dotyczących wyżywienia w formie usługi cateringowej podczas szkoleń realizowanych w ramach Projektu „Nowoczesne zarządzanie usługami dziedzinowymi w samorządach województwa śląskiego” w ramach 114 dni szkoleń (46 zadań w trzech obszarach tematycznych) dla 470 pracowników/-czek 8 urzędów gmin – Partnerów Projektu i ich jednostek (1772 osobodni)
Nr postępowania: POWER_2.18_ŚL/04/2019

Załącznik - Zestawienie wykonawców