Ośrodek Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. Waleriana Pańki Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

Oferta 

NASZA MISJA:

Misją Ośrodka Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. Waleriana Pańki Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej w Katowicach jest wspieranie samorządności i rozwoju lokalnego poprzez działalność edukacyjną i doradczą.  

Zadaniem Ośrodka jest oferowanie usług spełniających zmieniające się i coraz bardziej skomplikowane potrzeby klientów, przyczyniając się tym do realizacji misji i merytorycznego wspierania samorządności i rozwoju lokalnego województwa śląskiego. Jakość świadczonych usług jest zapewniona poprzez wysokie zaangażowanie wszystkich pracowników Ośrodka. Kwalifikacje pracowników pozwalają na sprostanie wymaganiom klientów oraz są systematycznie podnoszone poprzez szkolenia i kursy.

 

REALIZUJEMY:

 • Projekty badawcze w organizacjach,
 • Pisanie i realizowanie w partnerstwie projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej,
 • Realizowanie projektów szkoleniowych finansowanych ze środków Unii Europejskiej jako wykonawca,
 • Coaching dla kadry kierowniczej administracji publicznej,
 • Pisanie programów i strategii miasta, gminy, powiatu w różnych obszarach merytorycznych,
 • Dziesiątki szkoleń otwartych i zamkniętych miesięcznie,
 • Wydawnictwo specjalistyczne.
 

PONADTO W CIĄGU 25 LAT DZIAŁALNOŚCI FUNDACJA:

 • zorganizowała około 900 konferencji i seminariów,
 • zrealizowała ponad 800 projektów, w tym około 230 projektów w partnerstwie z administracją publiczną, około 140 projektów zagranicznych i międzynarodowych w 15 krajach. Około 480 projektów finansowanych było ze środków unijnych.
 • udzieliła wsparcia doradczego w postaci około 800 usług takich jak przeprowadzenie badań, audytów, ewaluacji, przygotowanie planów rozwoju, strategii, studiów wykonalności, dokumentacji projektowej itp.
 

PROPONUJEMY ZORGANIZOWANIE NA TERENIE PAŃSTWA URZĘDU LUB W INNYM WYBRANYM MIEJSCU ZAMKNIĘTYCH SZKOLEŃ I WARSZTATÓW Z NASTĘPUJĄCYCH OBSZARÓW TEMATYCZNYCH

 
 • Kodeks Postępowania Administracyjnego

 • Zamówienia publiczne 

 • Instrukcja kancelaryjna

 • Zasady tworzenia aktów prawa miejscowego

 • Zarządzanie personelem

 • Realizacja projektów finansowanych ze środków UE

 • Współpraca samorządu z organizacjami pozarządowymi

 • Finanse publiczne 

 • Prawne ramy działania gminnych i miejskich komisji rozwiązywania problemów alkoholowych 

 • Prawidłowe sporządzanie pism urzędowych 

 • Marketing miast i budowanie marki 

 • Gospodarka odpadami 

 • Profesjonalna obsługa klientów

 • Szkolenia interpersonalne 

 • Prawo oświatowe 

 • Zarządzanie rozwojem gminy lub powiatu 

 • Prawo pracy


Oraz każdy temat, który jest organizowany w formie szkolenia otwartego w naszej ofercie.
 • Szkolenia zamknięte każdorazowo dostosowujemy do potrzeb i możliwości grupy docelowej. Program szkolenia zostaje uzgodniony z zamawiającym, może zostać przeprowadzona szczegółowa analiza potrzeb szkoleniowych. Istnieje możliwość zorganizowania szkolenia we wskazanym przez Państwa ośrodku konferencyjnym. Do nas należy obsługa organizacyjna i merytoryczna szkolenia.

 • Szczegóły programu pobytowego zostają uzgodnione z zamawiającym.

 • Uczestnicy na szkoleniach otrzymują materiały szkoleniowe, materiały robocze oraz certyfikaty ukończenia szkolenia.

 • Każde szkolenie kończy się badaniem satysfakcji ze szkolenia.

 • Ankiety wypełnione przez uczestników pozwalają nam doskonalić się i stale dostosowywać ofertę szkoleniowo – doradczą do potrzeb uczestników.

Szkolenia prowadzą profesjonaliści, praktycy, eksperci z instytucji sprawujących nadzór nad samorządem, osoby z dużym doświadczeniem szkoleniowym. Jednocześnie zorganizujemy szkolenie z trenerami poleconymi przez Państwa. Interesuje Państwa inny temat szkolenia? Prosimy o kontakt z Ośrodkiem, aby poznać pełną ofertę.


Na Państwa życzenie przedkładamy referencje z wykonanych usług potwierdzające należyte wykonanie szkolenia lub doradztwa.

Jesteśmy członkiem: