Ośrodek Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. Waleriana Pańki Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

O forum 

Dolnośląskie Forum Sekretarzy, podobnie jak ponad 70 forów istniejących przy ośrodkach naszej Fundacji na terenie całej Polski, będzie organizacją szkoleniowo-konsultacyjną działającą przy Ośrodku i nie posiadającą osobowości prawnej. 
 
Celem Forum będzie: podnoszenie poziomu wiedzy i doskonalenie umiejętności osób zajmujących stanowiska Sekretarzy w jednostkach samorządu terytorialnego i osób, które zajmują się organizacją urzędu, poprzez działalność szkoleniową pod kierunkiem eksperta, konsultacje, wzajemne wspieranie się członków Forum oraz wymianę doświadczeń w rozwiązywaniu problemów pojawiających się w codziennej pracy.

Mamy również nadzieję, że Forum dzięki aktywności członków spełni ważną rolę opiniotwórczą w procesie tworzenia prawa samorządowego.

Dlatego też 27 lutego 2018 r. przy Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej powstała reprezentacja zarządów Forów Sekretarzy działających w każdym województwie pod opieką Biura Zarządu FRDL.

Krajowa Rada Forów Sekretarzy JST została powołana w celu reprezentacji środowiska Sekretarzy JST na poziomie krajowym i międzynarodowym, zabierania głosu w istotnych dla samorządu sprawach na poziomie krajowym, koordynacji konsultacji wewnątrz środowiska Sekretarzy JST, organizacji wspólnych ogólnopolskich i makroregionalnych wydarzeń/inicjatyw, podejmowania inicjatyw na rzecz wzmocnienia kompetencji Sekretarzy JST oraz potencjału organizacyjnego JST.

Celem naszym jest również wypracowanie pozycji stałego organu konsultacyjnego przygotowywanych projektów aktów prawnych, które wpływają na działania samorządów lokalnych.

Spotkania Forum Sekretarzy będą odbywały się cyklicznie, a każde z nich będzie poświęcone dyskusji na tematy wybierane przez członków Forum. Do udziału w spotkaniach Forum zapraszani będą eksperci, którzy rozstrzygają wątpliwe kwestie, interpretują przepisy i proponują najlepsze rozwiązania różnych problemów prawnych i organizacyjnych. 

Zapraszamy do składania Deklaracji Członkowskiej.